สถิติด้านอุตสาหกรรมรายปีค.ศ. 2018 แสดงการชะลอตัวของภาคการผลิต

อัตราการเติบโตด้านการผลิตของอุตสาหกรรมโลกชะลอตัวลงในปีค.ศ.2018 สืบจากกำแพงด้านการค้าและภาษีนำเข้าระหว่างอเมริกา-จีน และระหว่างอเมริกา-ยุโรป ในช่วงดังกล่าวมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ (ร้อยละ 3.8) สงครามด้านการค้าระหว่างภูมิภาคดังกล่าวสร้างความไม่แน่นอนในตลาดการค้าโลก ส่งผลให้เกิดการจำกัดการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจ ภาคการผลิตในภูมิภาคเหล่านี้ (จีน สหภาพยุโรปและอเมริกา) คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลก

การชะลอตัวในภาคการผลิคในปีค.ศ. 2018 เกิดขึ้นทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนา อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing value added – MVA) ในประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ในปีที่แล้ว (ร้อยละ 2.6 ในปีค.ศ. 2017) ส่วนในประเทศที่กำลังพัฒนา อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 (ร้อยละ 4.1 ในปีค.ศ. 2017)

รายงานประจำปี International Yearbook of Industrial Statistics 2019 แสดงสถิติของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างละเอียด มีการแยกข้อมูลตามภูมิภาคและภาคส่วนอุตสาหกรรม อาทิ ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร พลาสติก และยาง ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลก ในขณะที่ประเทศอินเดียยังเป็นเบอร์หนึ่งในด้านการผลิตสิ่งทอ ยา และผลิตภัณฑ์โลหะ

นอกจากข้อมูลเชิงสถิติแล้ว รายงานประจำปีดังกล่าวยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่าง ๆ

ในภาครวมด้านการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรม มีการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง อาทิ ประเทศสิงคโปร์มีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลางและสูง (Medium-high and high technology sector) เป็นที่ร้อยละ 75 ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีก็เป็นอีกสองประเทศที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของโลก

อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมยังคงเป็นความท้าทายของหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา ที่ยังคงพบว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนให้เทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ในระดับนานาชาติยังคงมีอุปสรรค อัตราค่าเฉลี่ยของ GDP ในประเทศแอฟริกาที่อยู่ในกลุ่ม Least Developed Countries (LDCs) ตกไปอยู่ที่ร้อยละ 8.3 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือ Emerging Industrial Economies group ที่มีอัตรา GDP ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 19.6 ช่องว่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการดำเนินการตามเป้าหมาย Sustainable Development Goal โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9 (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม) ที่มุ่งเพิ่มค่าสัดส่วน MVA ใน GDP ของประเทศเหล่านี้อีกสองเท่าตัวภายในปีค.ศ. 2030

รายงานประจำปีดังกล่าวมีข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ มีการแยกหมวดหมู่ตามภาคอุตสาหกรรม อาทิ เหมืองแร่ การผลิต พลังงาน และการค้าผลิตภัณฑ์การผลิตต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายอุตสาหกรรม หรือการวิจัยและวิเคราะห์ต่าง ๆ

รายงานดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ที่นี่ International Yearbook of Industrial Statistics 2019 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: