ผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูนิโด ได้ร่วมทำการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาดังกล่าวพบว่าการลงทุนโดยองค์กรต่างชาติหรือ Foreign Direct Investment (FDI) มีศักยภาพที่สูงในการช่วยบูรณาการบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SMEs) เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain – GVCs) อย่างไรก็ตามการลงทุนจะต้องประสานกับนโยบายที่เหมาะสม ที่จะนำไปสู่การเติบโตที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน

รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนของทั้งสององค์กร และประเทศสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลการศึกษา

การศึกษาพบว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางมีบทบาทในการบูรณาการที่สำคัญในการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโอกาสด้านการจ้างงานของสตรีและเยาวชน แต่ในขณะเดียวกันยังมีข้อจำกับหลากประการที่ยับยั้งไม่ให้บริษัทเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมผลักดันในด้านดังกล่าวได้ อาทิ การดำเนินการที่ไม่เป็นทางการ (informal nature of their activities) การจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ศักยภาพของการดำเนินการที่ต่ำ และการไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ที่จำเป็น

รายงาน Integrating Southeast Asian SMEs in global value chains: Enabling linkages with foreign investors นำเสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนา SMES ในประเทศกำลังพัฒนา และนำเสนอบทเรียนที่สำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต (emerging economies) การศึกษาดังกล่าวได้ทำการรวบรวมบทเรียนและประสบการณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสร้างข้อเสนอแนะในการใช้ FDI เพื่อเป็นมาตรการในการบูรณาการ GVC

ผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพิจารณามุมมองและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ในกระบวนการร่างนโนบายที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนดังกล่าว โดยเฉพาะด้านความเสี่ยงทางการลงทุนโดยภาครัฐสามารถมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุน การเชื่อมต่อกับผู้ลงทุนต่างชาติ จะช่วยให้บริษัทในประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ลงทุน และศักยภาพของบริษัท เช่นกัน นาง Ana Novik หัวหน้ากรมการลงทุนขององค์การ OECD กล่าวต่อที่ประชุม

นาง Ana ได้เสริมอีกว่า การศึกษาของ OECD-UNIDO ได้ทำการวิเคราะห์ หัวข้อที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เช่น การรับรองคุณภาพ (Quality Certifications) แรงจูงใจ (Target Incentives) พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conduct) รายงั้นดังกล่าวได้เสนอข้อดำเนินการที่น่าสนใจและควรจะได้รับการดำเนินการต่อ

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องว่า FDI สามารถนำไปสู่ positive spill-over หรือการพัฒนาในภาคร่วมเช่น การเพิ่มขึ้นของการลงทุนและระดับศักยภาพ โปรเฟสเซอร์ Aki Kokko แห่ง Copenhagen Business School กล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงทุนและภาคส่วนต่าง ๆ ว่ามีการสนทนาอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ดังกล่าว อีกทั้งได้ถึงความสำคัญที่รัฐบาลจะต้องทำความเข้าใจว่า ทำไปบริษัทท้องถิ่นของตนไม่สามารถเข้าสู่ GVCs ได้ โดยควรจะสามารถระบุคอขวดของการดำเนินการ ความสามารถ และความเขี่ยวชาญได้

ที่ประชุมได้กล่าวถึงและถกในประเด็นที่เกี่ยวกับศักยภาพของ Digital Economy และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่สำหรับ GVCs และการมีส่วนร่วมของ SMEs ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย ตัวแทนจากศูนย์วิจัย Austrian Institute of Technology ดร. Bernhard Dachs ได้กล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของกิจการต่าง ๆ อย่างสังเกตได้ และการรับเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยสร้างความเป็นนานาชาติและการเป็นส่วนหนึ่งของ GVCs ในอนาคต โดย SMEs ที่จะได้รับผลพลอยได้ในเบื้องต้นคือ SMEs ที่ทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ของตน อาทิ ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี Platform สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดในรูปแบบใหม่ และเพิ่มความ visibility ของสินค้าได้มากกว่าเดิม

รายงานดังกล่าวแสดงผลการศึกษาและสัมภาษณ์กิจการต่าง ๆ ในประเทศไทย การลงพื้นที่ในประเทศลาว มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม และการทำวิจัยในกรุงเวียนนา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงรายงานดังกล่าวได้ที่นี่

Integrating Southeast Asian SMEs in global value chains: Enabling linkages with foreign investors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: