รายงาน Air quality in Europe ประจำปีค.ศ. 2018

สำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (European Environment Agency) ได้เผยแพร่รายงาน Air quality in Europe ประจำปีค.ศ. 2018 รายงานแสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพอากาศในสหภาพยุโรประหว่างปีค.ศ. 2000 – 2016 และทำการประเมินผลการดำเนินการของสหภาพยุโรปสู่เป้าหมายมาตรฐานทางอากาศที่จัดตั้งโดย EU Ambient Air Quality Directive และ Air Quality Guidelines (AQGs – โดย WHO)

รายงานดังกล่าวนำเสนอผลการค้นคว้าและการประเมินผลกระทบของประชาชนต่อมลภาวะทางกอากาศ ผ่านการรายงาน Ambient air measurement รวมทั้งการจำลองข้อมูล Anthropogenic Emission และการพัฒนาการในระยะยาว ในรายงานนี้เป็นรายงาน Air Quality in Europe รายงานแรกที่แสดงผลมลภาวะทางอากาศของประเทศสมาชิกทั้ง 39 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือในระดับสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าวที่เข้มแข็ง

รายงานดังกล่าวนำเสนอโครงสร้างเชิงนโยบายของสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนการควบคุมมลภาวะทางอากาศ (EU’s Clean air policy Framework) ที่แยกเป็นสามภาคส่วน:

  • Ambient air quality standards (ภายใต้ Ambient Air Quality Directives (EU, 2004, 2008)) ที่กำหนดให้ประเทศในสหภาพยุโรปทำการรับรองและดำเนินการแผนด้านคุณภาพอากาศ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
  • National emission targets (ภายใต้ National Emission Ceilings (NEC) Directive(EU, 2016)) ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกทำการพัฒนาโครงการควบคุมมลภาวะทางอากาศ(National Air Pollution Control Programmes) ของตนภายในปีค.ศ. 2019
  • มาตรฐานด้านการปล่อยก๊าซของเสียและการใช้พลังงาน (Emission and energy efficiency standards) จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะ และภาคการผลิตอุตสาหกรรม

Clipboard01.jpg

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานดังกล่าวได้ที่

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018/download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: