UNIDO จัดเวทีเสวนา ณ Global South-South Development Expo 2018

องค์การ UNIDO จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตามแนวเขตโครงการ Belt and Road เวทีดังกล่าวเป็นหนึ่งในการประชุม Global South-South Development Expo 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก

เวทีแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของ UNIDO ในกิจกรรม BRIDGE for Cities ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ South-South และ Triangle เวทีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชนตลอดจนจากภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา

นาย Gong Weixi ผู้ดำเนินรายงานเวทีดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าอาวุโสขององค์กร UNIDO ที่ประสานงานด้านความร่วมมือ South-South และ Triangle นำเสนอต่อที่ประชุมบริบทของความท้าทายดังกล่าว โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกในปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมือง และชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหาในเขตเมืองจะมีผลโดยตรงต่อการลดความยากจนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนาบนเวทีดังกล่าว ได้แก่ นาย Carlo Fortuna จากCentral European Initative นาง Sabine Ohler ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของ Vienna Business Agency; นาย Rohey Malick Loweจากแกมเบีย; และ นาย Mohammad Mustafizur Rahman จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารแห่งบังคลาเทศ

ที่ประชุมแสดงความเห็นว่าแม้ GSSD Expo จะมีส่วนร่วมอย่างมากในการเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา แต่ที่แล้วที่สุดการพัฒนาก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่กำลังพัฒนาว่าจะ ใช้ประโยชน์จากบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับหรือไม่ และที่สำคัญประเทศเหล่านี้ควรจะได้รับโอกาศในการพัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์การพัฒนาด้วยตนเอง และแม้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในกระบวนการพัฒนาความร่วมมือแบบ South-South นั้นเป็นกระบวนการพัฒนาที่ไม่สามารถบังคับได้ และควรมีการจัดการให้การพัฒนาดังกล่าวส่งผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับทุกฝ่ายโดยคำนึงถึงอธิปไตยของประเทศโครงการ

นาย Gong Weixi  สรุปการเสวนาว่า กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อดำเนินการพัฒนาตนเองประกอบด้วย “3L” ได้แก่ Linkage (การเชื่อมโยง) Learning (การเรียนรู้) และ Leverage (การใช้ประโยชน์) โดยการเสวนาดังกล่าวเป็นเวทีที่เชื่อมโยงและเรียนรู้จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมและการสร้างผลการพัฒนาได้ต่อไป

งานประชุม Global South-South Development Expo เป็นงานประชุมหนึ่งเดียวที่จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติสำหรับ Global South โดยเฉพาะ งานประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับนักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโซลูชันด้านการพัฒนา รวมทั้งเป็นการฉลองความสำเร็จของความร่วมมือในรูปแบบ South-South และ Triangle เพื่อเรียนรู้จากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและสำรวจแนวทางใหม่ในการทำงานร่วมกันต่อไป

ที่มา https://www.unido.org/news/how-south-south-and-triangular-cooperation-can-promote-green-growth-and-sustainable-cities

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: