คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินช่วยเหลือเกษตรกรต่อภัยแล้ง

บรัสเซลส์, 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภัยแล้งของฤดูร้อนในปีนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในยุโรปเป็นอย่างมาก มีการคาดการว่าอุทกภัยดังกล่าวทำความสูญเสียต่อภาคเกษตรของยุโรปกว่าพันล้านยูโร คณะกรรมาธิการยุโรปได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อเกษตรกรยุโรปต่อภัยแล้งในฤดูร้อนนี้ ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น เกษตรกรสามารถรับเงินอุดหนุนการพัฒนาชนบทล่วงหน้า รวมทั้งทำการปรับกลไกการใช้ที่ดินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สำหรับในการใช้ที่ดินปลูกพืชเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

สถานการณ์ความแห้งแล้งในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานในหลายประเทศของสหภาพยุโรป มีผลกระทบอย่างมากต่อการเกษตรและการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ในระยะต่อไป นอกจากนี้การลดระดับปริมาณอาหารสัตว์จะมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เพราะจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากมีการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงปลายปีนี้

นายฟิล ฮาแกนคณะกรรมาธิการด้านการเกษตรกล่าวแสดงความเป็นห่วงเรื่องสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน และได้ทำการติดต่อกับรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คณะกรรมาธิการพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น ด้านการเงินล่วงหน้า การยกเว้นจากข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และความช่วยเหลือจากรัฐด้านอื่น ๆ

นายฮาแกนยังได้กล่าวว่า ภายใต้นโยบายด้านการเกษตร Common Agricultural Policy (CAP) มีการรับรองความเสี่ยงของเกษตรกรต่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอยู่แล้ว และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในเชิงการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป

ที่ผ่านมายุโรปได้มีการลงความเห็น (Decision) เพื่อช่วยเกษตรกรจัดการกับภัยแล้งเพิ่มเติมจากการสนับสนุนภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ดังนี้:

  1. การชำระเงินล่วงหน้าในอัตราที่สูง: เกษตรกรสามารถรับเงินโดยตรง (Direct Payment)ได้ถึง 70% และเงินภายใต้การพัฒนาชนบทได้ถึง 85% ภายในกลางเดือนตุลาคม 2561 แทนที่จะรอจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อช่วยเหลือด้านการหมุนเวียนเงิน
  2. การยกเว้นของข้อกำหนดด้านการใช้พื้นที่เพื่อเพาะปลูกพืชเฉพาะ เช่น พันธุ์พืชที่ได้รับปลูกและการกำหนดเขตนิเวศวิทยาเกี่ยวกับที่ดินที่รกร้าง การยกเว้นดังกล่าวเปิดช่องให้เกษตรกรสามารถนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ได้ และมีการพิจารณาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในการทำพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกษตรกรมีความยืดหยุ่นในการผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้นการสนับสนุนที่มีอยู่ภายใต้ CAP

ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นการนโยบายช่วยเหลือเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือถึง 80% ของความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง (หรือสูงถึง 90% ในบางพื้นที่) และประเทศสมาชิกสามารถทำการให้ค่าชดเชยความเสียหาย ต่อเกษตรกรได้ถึง 15 000 ยูโรต่อเกษตรกรในช่วงสามปี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งคณะกรรมาธิการ

นอกจากนี้ภายใต้บริบทของการพัฒนาชนบท สหภาพยุโรปได้กำหนดขอบเขตของการช่วยเหลือภายใต้ CAP เพิ่มเติม อาทิ

  • เกษตรกรอาจให้การสนับสนุน 100% ของค่าเสียหาย ภัยแล้งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ เงินดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการลงทุนต่าง ๆ เช่นการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ และสามารถมีผลใช้ย้อนหลังได้
  • เกษตรกรสามารถแจ้งหน่วยงานระดับประเทศของตน ในกรณีที่มีสถานการณ์พิเศษและสามารถได้รับการยกเว้นจากภาระผูกพันภายใต้แผนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ที่ดิน
  • ประเทศสมาชิกสามารถสนับสนุนเกษตรกรผ่านกลไกบริหารความเสี่ยง เช่นประเทศสมาชิกสามารถร่วมจ่ายเงินให้กับกองทุนชดเชยให้กับเกษตรกรของตนที่ได้รับผลกระทบ เกษรกรที่มีรายได้ลดลงเกินกว่า 30% ของรายได้เฉลี่ยประจำปีจะได้รับค่าตอบแทนทางการเงิน

โดยประเทศสมาชิกสามารถจะทำการแก้ไขโครงการพัฒนาชนบทของตนปีละหนึ่งครั้ง เพื่อบรรจุเอามาตรการนี้ไว้

คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้ทำการติดตามสถานการณ์ความแห้งแล้งและผลกระทบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านดาวเทียมของยุโรป และได้ทำการติดต่อกับประเทศสมาชิกเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของฤดูแล้ง โดยจะมีการรวบรวมเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 31 สิงหาคมเพื่อใช้ประเมินความระดับการดำเนินการของคณะกรรมการว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ การประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรการที่ดำเนินการอยู่และมาตรการเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_en.htm

https://www.munichre.com/topics-online/en/2018/07/heatwaves-and-drought-in-europe?ref=LinkedIn&tid=Natcat%20Campaign#__prclt=UerbGuBl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: