UNIDO จัดการฝึกอบรมการลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจให้กับนักนโยบายไทย

Main image.jpgกรุงเทพ, 6 ก.ค. 2561 – UNIDO จัดฝึกอบรมด้าน การลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับนานาชาติ หรือ inclusive investments and global value chains (GVCs) การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่วางแผนนโยบายของไทยเข้าร่วมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทำการศึกษาและสำรวจโอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ในการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการค้าและการลงทุนของโลกที่เพิ่มขึ้น การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทย
การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายของไทย ผ่านการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ GVC และกำหนดนโยบายที่สามารถช่วยผลักดันการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมพิเศษ และช่วยสนับสนุน บริษัทท้องถิ่นให้สามารถเข้าร่วมในตลาดเศรษฐกิจระดับโลก การฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก UNIDO และได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำความเข้าใจแนวคิด วิธีการและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ GVCs และประเมินโอกาสที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทห้างร้านและกลุ่มภาคส่วนต่าง ๆ โดยรวมไปถึงการทำแผนที่ของ GVC เพื่อระบุกลุ่มหลักของภาคส่วนอุตสาหกรรม และวิธีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านการ ตรวจสอบบทบาทของ บริษัทชั้นนำ และประเทศต่าง ๆ ที่ร่วมกับ GVCs โดยแนวทางเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยเชิงนโยบายและวิชาการ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการยกระดับของบริษัทและภาคส่วนอุตสาหกรรมให้เป็นกลุ่มมูลค่าที่มีมูลค่าสูงขึ้น

ระหว่างการฝึกอบรม ได้มีการจัดการเยี่ยมชมและร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของ บริษัท SMEs นานาชาติในจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสรแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมผลักดันบทบาทของไทยใน GVCs

การฝึกอบรมนี้ได้ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน อาทิเช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และหอการค้าไทย ทั้งนี้ UNIDO และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการลงทุนและ GVC ในประเทศไทยและภูมิภาคในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่าง UNIDO และ ไทย ปี 2561-2564 ซึ่งได้รับการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยนายอุตตม สาวนายน และผู้อำนวยการของ UNIDO นาย LI Yong ในการประชุมสามัญครั้งที่ 17 ของ UNIDO

ที่มา -https://www.unido.org/news/training-inclusive-investments-and-gvcs-examines-opportunities-smes-thailand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: