ยุโรปเดินหน้าจัดตั้งข้อบังคับโดรนและปรับปรุงกฏการบิน

สมาชิก MEP ลงชื่อสนับสนุนกฎข้อบังคับใหม่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้โดรนและปรับปรุงกฎความปลอดภัยในด้านการคมนาคมทางอากาศ

ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงระหว่างสภาและรัฐสภาที่ผ่านการรับรองในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 2017 เกี่ยวกับหลักการของสหภาพยุโรปในด้านโดรนและผู้ใช้โดรน (Drone operators) เพื่อ ให้มีระดับความปลอดภัยที่เป็นสากลและเป็นมาตรฐานให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสามารถวางแผนและคาดการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนและบริการที่เกี่ยวข้องได้ ปัจจุบันโดรนที่มีน้ำหนักเบากว่า 150 กิโลกรัมอยู่ภายใต้อำนาจการดำเนินการของของหน่วยงานระดับชาติของประเทศสมาชิก และผู้ใช้โดรนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิกที่แตกต่างกันเช่นกัน ข้อแตกต่างดังกล่าวอาจขัดขวางการพัฒนาตลาดในอนาคตได้

มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโดรนจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็นประมาณ 10% ของตลาดอุตสาหกรรมการบินของสหภาพยุโรปภายใน 10 ปีข้างหน้า (ประมาณ 15 พันล้านยูโรต่อปี) คณะกรรมาธิการคาดว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างงานประมาณ 150,000 ตำแหน่งในสหภาพยุโรปภายในปี 2593

ภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้ จะต้องมีการออกแบบโดรนให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ทำเกิดอันตรายและความเสี่ยงต่อประชาชน โดยคุณสมบัติเพิ่มเติมของอุปกรณ์ต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละกรณีที่เกี่ยวข้อง เช่นน้ำหนักของโดรนหรือบริเวณพื้นที่ที่ใช้กงาน คุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านี้ร่วมไปถึงการขับเคลื่อนอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ประกอบการสูญเสียการติดต่อกับโดรน หรือระบบการหลีกเลี่ยงการชนอัติโนมัติ

ผู้ควบคุมโดรนจะต้องรู้กฎทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและต้องสามารถใช้งานโดรนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้น่านฟ้าอื่น ๆ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะหมายความว่าผู้ควบคุมโดรนจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะสามารถใช้งานโดรนได้ นอกจากนี้ยังจะมีการกำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้โดรนในแต่ละประเทศ เพื่อช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ข้อบังคับดังกล่าวจะได้รับยกเว้นในกรณีผู้ใช้โดรนขนาดเล็ก

ตามหลักเกณฑ์ที่หลักของข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมาธิการยุโรปจะทำการพัฒนากฎระเบียบที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น และครอบคลุมทั่วทั้งสหภาพยุโรป เช่นความสูงของระดับการบิน และเส้นทางการบินสูงสุดของโดรน รวมทั้งการลงทะเบียนและการรับรองที่เกี่ยวข้องตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ กฎดังกล่าวจะกำหนดว่าผู้ให้บริการรายใดต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมและจะต้องลงทะเบียนดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว และจะมีการกำหนดว่าโดรนประเภทใดจะต้องมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

การปรับปรุงกฎความปลอดภัยในการบิน

นอกเหนือจากการวางกฎระเบียบของสหภาพยุโรปสำหรับการใช้โดรนแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัยของสหภาพยุโรปสำหรับภาคการบิน เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรปไว้ในและทำการตรวจสอบว่ากฎระเบียบนี้เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการการจราจรทางอากาศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในทศวรรษต่อ ๆ ไป

ทั้งนี้จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรปกับหน่วยงานของประเทศสมาชิก ในการประเมินความเสี่ยงของเที่ยวบินที่ผ่านเขตที่มีความขัดแย้ง คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมายให้ทำการพัฒนามาตรฐานสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบินแบบ real-time ในกรณีที่เครื่องบินตกอยู่สภาวะฉุกเฉินเพื่อเร่งการตอบสนองและการให้ความช่วยเหลือ

ในลำดับต่อไปจะมีการทำการพิจารณาข้อตกลงชั่วคราวโดยรัฐมนตรีของสหภาพยุโรป โดยข้อตกลงชั่วคราวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 558 เสียงโดยมีผู้คัดค้าน 71 คนไม่เห็นด้วย 48 ราย

ที่มา http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180607IPR05239/eu-wide-rules-for-safety-of-drones-approved-by-european-parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: