รายงานสิ่งทอยั่งยืนของกลุ่มนอร์ดิก

สิ่งทอเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามในการวิเคราะห์ปัญหาขยะครัวเรือน ทั้งที่สิ่งทอมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านการผลิต การใช้ และการทำลายทิ้ง ในปัจจุบันปริมาณและมูลค่าของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจของโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สิ่งทอที่ถูกใช้แล้วมักจะถูกนำไปทิ้งโดยไม่มีการหมุนเวียนมาใช้อีกครั้ง หนึ่งในความท้าทายหลักในการจัดการขยะสิ่งทอคือข้อมูลปริมาณและคุณภาพของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจโลก การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่จะต้องสำรวจตั้งแต่การผลิต การใช้ และการนำไปกำจัดทิ้งมีความยุ่งยาก ใช้เวลาและงบประมาณที่สูง นอกจากนี้ความซับซ้อนดังกล่าว ยังสร้าง ‘หมอก’ หรือความคลุมเครือและความสับสนให้กับผู้บริโภคกับผลกระทบที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งทอของตน

เพื่อเป็นการลดผลกระทบของอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อสิ่งแวดล้อม มีการเกิดขึ้นของตลาดเสื้อผ้าที่ใช้แล้วจำนวนมากทั่วโลกที่ดำเนินการโดยเอกเทศ ปราศจากการช่วยเหลือของหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานระดับชาติ องค์การวิจัย Copenhagen Research Institute ได้ร่วมกับสถาบันของรัฐและเอกชนในการทำวิจัยด้านดังกล่าวเพื่อศึกษาการจัดการของภาคเอกชนผ่านโครงการต่าง ๆ

  1. Implementation of the Nordic Commitment certification scheme. โครงการเพิ่มการจัดเก็บและการหมุนเวียนสิ่งทอใช้แล้ว
  2. Mapping of Nordic textile initiatives. การจัดเก็บฐานข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอในกลุ่มนอร์ดิก
  3. Preventing and recycling textile waste in Denmark  การลดปริมาณและเพิ่มการหมุนเวียนขยะสิ่งทอในเดนมาร์ก
  4. NICE Consumer การจัดทำโครงสร้างเพื่อการบริโภคแฟชั่นอย่างยั่งยืนในสหภาพยุโรป
  5. Increasing the collection, reuse and recycling of used textiles in the Nordic countries 
  6. การเพิ่มการจัดเก็บ ใช้ซ้ำและหมุนเวียนของสิ่งทอใช้แล้วในกลุ่มประเทศนอร์ดิก
  7. Material flows of textiles in three Nordic countries and suggestions on policy instruments  การจัดเก็บฐานข้อมูลการหมุนเวียนของสิ่งทอในสามประเทศนอร์ดิกและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา https://cri.dk/services/sustainable-textiles

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: