ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (ตอนที่ 3-ภาคผนวก)

รายละเอียด Industrial Policy Strategy

1.การสร้างโอกาสและความเชี่ยวชาญให้กับประชาชน (Empowering industry and its people with opportunities and skills to thrive in the Single Market)

1-1 โครงการ modernize โครงสร้างกฎหมายด้านสมบัติทางปัญญา (Intellectual Property Framework) – เริ่มดำเนินการจากฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 มีการทำรายงานตรวจสอบการดำเนินการของ Directive ด้านการบังคับใช้กฎหมายสมบัติทางปัญญา และมีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านกรอบการดำเนินการขอรับรอง Standard Essential Patents

1-2 โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดซื้อของหน่วยงานราชการในสหภาพยุโรป (public procurement in the EU) – เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2017 ผ่านการสร้างกลไกการรายงานจากหน่วยงานราชการเมื่อมีการจัดซื้อด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าสูง โดยกลไกดังกล่าวเป็นการดำเนินการอย่างอาสาสมัคร

1-3 โครงการ Workforce with the right skill and social right – ดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2016 เป็นโครงการสร้างเสริมศักยภาพของแรงงานและความเข้าใจด้านสิทธิทางสังคม

1-4 โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม – ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2016 ผ่านมาตรการต่าง ๆ ในภาคบริการและอุตสาหกรรม

2.ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Digital

2-1 การพัฒนา cybersecurity ของภาคอุตสาหกรรมในยุโรป – ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2017 ผ่าน comprehensive package และการสร้างความสามารถด้าน Cybersecurity ของสหภาพยุโรปผ่านการวิจัย มีการจัดตั้ง Cybersecurity Agency จากหน่วยงาน European Agency for Network and Information Security (ENISA) หน่วยงานที่ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่นี้ จะมีหน้าที่ในการช่วยประเทศสมาชิกในการป้องกันและตอบโต้ cyber-attack ที่จะเกิดขึ้น และจะช่วยพัฒนาความพร้อมของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว ผ่านจัดประชุมประจำปี pan-European Cybersecurity และการแบ่งปันข้อมูลและข่าวสร้างผ่านเครือข่าย Information Sharing and Analysis Centre สำหรับประเทศสมาชิก การดำเนินการนี้เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยดำเนินการ Directive ด้าน Security of Network and Information System

2-2 การจัดตั้งกรอบ Certification Framework – เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีค.ศ.  2017 องค์การ Cyber security Agency ได้จัดทำกรอบการรับรองด้านความปลอดภัยทาง cyber security สำหรับสหภาพยุโรป เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้บริโภค เฉกเช่นการให้การรับรองความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป กรอบการรับรองดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์ Internet of Things กว่าพันล้านชิ้นที่เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างชาญฉลาด เช่นด้านพลังานและโครงข่ายคมนาคม ใบรับรอง Cybersecurity จะเป็นที่ยอมรับในประเทศสมาชิกทั้งหมดและลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดการและค่าใช้จ่ายในด้านดังกล่าวให้กับประเทศสมาชิกและบริษัทต่าง ๆ

pexels-photo-267350.jpeg

3.การสร้างความเป็นผู้นำในด้าน low-carbon และเศรษฐกิจหมุนเวียน

3-1 ระบบการเงินยั่งยืน หรือ Sustainable finance (เริ่มดำเนินการต้นปีค.ศ. 2018) คณะกรรมาธิการกำลังพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเงิน ที่จะช่วยยกระดับการหมุนเวียนของเงินทุนภายใต้บริบท Capital Market Union หรือ แผนการระดมทุนของสหภาพยุโรป

3-2 Skill Agenda หรือการยกระดับความชำนาญของภาคส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง เหล็ก กระดาษ และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีสีเขียว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017

3-3 โครงการด้าน balanced and progressive trade policy เริ่มดำเนินการตั้งแต่กันยายน 2017 เป็นโครงสร้างของสหภาพยุโรปในการตรวจสอบการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment) ที่อาจจะส่งความเสี่ยงหรืออันตรายด้านความปลอดภัยและความเรียบร้อยของสังคม (Public Order) ให้กับประเทศสมาชิก

3-4 ผลักดันด้าน clean energy transition เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 เป็นโครงการสำหรับประเทศสมาชิกทั้งหมดภายใต้ชื่อ Clean Energy for all European

4.การร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ภูมิภาค เมืองและธุรกิจในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับ

4-1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อ เป็นโครงการภายใต้ Digital Single Market Strategy ที่คณะกรรมาธิการทำการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Digital Economy เช่น โครงข่าย Internet ความเร็วสูง รวมทั้งการประยุกต์ใช้อื่น ๆ ของ Internet of Thinks (IoT) เช่น รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และ Smart City

4-2 การช่วยเหลือภูมิภาคต่าง ๆ ในวิจัย การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการช่วยเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม เช่น European Semester โครงการ Horizon 2020 และการพัฒนา Smart Specialization Platform

4-3 โครงการจัดการการหมุนเวียนอย่างเป็นเสรีของข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2017 เป็นโครงการที่จะช่วยการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ข้ามพรมแดนของประเทศสมาชิก และช่วยยกระดับความทันสมัยของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสร้างพื้นที่ข้อมูลสาธารณะสำหรับสหภาพยุโรปที่แท้จริง (Common European Data Space)

4-5 แนวทางการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนชุดใหม่ เริ่มดำเนินการฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 เป็นต้นไป เช่นยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติก มาตรการพัฒนาการผลิตทรัพยากรชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ได้ไหม ร่วมทั้งการเปลี่ยนทรัพยากรดังกล่าวให้เป็นผลิตภัณฑ์และพลังงานชีวภาค

4-6 การจัดฐานข้อมูลทรัพยากรที่มีความสำคัญ เริ่มเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 เป็นต้นไปโดยคณะกรรมาธิการ เพื่อช่วยเหลือการจัดการและวางแผนการใช้และจัดหาทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป

4-7 ข้อเสนอนโยบายการคมนาคมที่สะอาด เชื่อมต่อและมีความสามารถในการแข่งขัน (clean, connected and competitive mobility) เริ่มฤดูใบไม้ร่วงค.ศ. 2017 เป็นต้นไป มุ่งสร้างมาตรฐานที่รัดกุมด้านการปล่อยก๊าซ CO2 สำหรับรถและรถตู้ สร้างแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่นจุดเติมไฟฟ้าและการดำเนินการเพื่อสนับสนุน autonomous vehicle

5.การลงทุนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

การลงทุนเพื่อยกระดับความทันสมัยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่อุตสาหกรรมเก่า ผ่านการลงทุนด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ภายใต้ทุน European Structural and Investment Funds (ทั้งหมดห้าทุน รวมมูลค่ากว่า 450 พันล้านยูโร) ทุนการพัฒนา Horizon 2020 (77 พันล้านยูโร ในช่วงปีค.ศ. 2014 – 2020) ทุน Connecting Europe Facility (30.4 พันล้านยูโร ระหว่างค.ศ. 2014 – 2020) และทุน COSME สำหรับ SME (กว่า 2 พันล้านยูโรจนถึงปีค.ศ. 2020)

6. การจัดเก็บผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมและการค้าเสรีและการค้าที่มีการควบคุม เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2017 เน้นการปรับกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างชาติ หรือทุนที่มาจากประเทศที่สาม เพื่อตรวจสอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศสมาชิก (เกี่ยวข้องกับข้อ 3-3)

7. ช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ผ่านโครงการที่ให้ทุนการวิจัย อาทิ เช่น Horizon 2020 โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปิดตลาดการค้ารูปแบบใหม่ ๆ และการเพิ่มบทบาทของภาคอุตสาหกรรม

ความเห็นส่งท้าย

ประธานาธิบดี Juncker ได้แสดงความชัดเจนอย่างต่อเนื่อ ว่าภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และสามารถเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปได้วางแผนและนโยบายในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของตนอย่างครอบคลุม มีการวางนโยบายที่ผลักดันโดยตรงเช่น การสร้างโอกาสให้กับภาคอุตสาหกรรม และการยกระดับความทันสมัยในการดำเนินการต่าง ๆ  อีกทั้งผลักดันทางอ้อมผ่านกระบวนการสร้างข้อบังคับและกลไกทางกฎหมาย และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะอำนวยการดำเนินการและพัฒนาอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จ

หนึ่งในหัวใจของนโยบายที่คณะกรรมาธิการฯ ได้นำมาผลักดันการพัฒนาด้านดังกล่าวคือ นโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการเปลี่ยนแนวทางการลงทุนจากเทคโนโลยีเดิมไปสู่เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ

เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวทางการดำเนินการของสหภาพยุโรปแม้จะมีความหลากหลาย แต่หัวข้อโดยหลักคือด้าน Digitalisation การสร้างนวัตกรรม และผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ชุดนโยบายที่นำเสนอ ต่างมีความเชื่อมต่อซึ่งกันและกันและมีส่วนช่วยในการผลักดันซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น นโยบายการผลักดันด้าน การยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Digital (ชุดนโยบายที่ 2) มีความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายชุดที่ 4 การร่วมมือเในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ท้าทายสำหรับสหภาพยุโรป ที่หากดำเนินการได้ครบถ้วนน่าจะสามารถส่งผลให้สหภาพยุโรปคงความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลกได้ อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายมากมายในการดำเนินผลให้สำเร็จ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวถึงในบทที่ผ่านมา อีกทั้งภายในกลุ่มประเทศสมาชิกเองก็มีความแตกต่างในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

 

ที่มาและรายงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป https://wp.me/p4d8DU-We

สหภาพยุโรปจัดทำยุทธศาสตร์จัดการขยะพลาสติกใหม่ https://wp.me/p4d8DU-YH

สภาสหภาพยุโรปรับร่างกฎหมายด้าน free flow of data แล้ว https://wp.me/p4d8DU-Yj

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608808/EPRS_BRI(2017)608808_EN.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEE CH-18-945_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608808

https://ec.europa.eu/commission/news/new-industrial-policy-strategy-2017-sep-18_en

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3185_en.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: