ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (ตอนที่ 2)

Industrial Policy Strategy

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการประกาศยุทธศาสตร์นโยบายด้านอุตสาหกรรม (Industrial Policy Strategy) ของสหภาพยุโรป ที่มุ่งผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถทำการสร้างงานเพิ่มขึ้นและทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การป้องกันผลกระทบต่อสหภาพยุโรปและแรงงานของตนจากการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นาย Jean-Claude Juncker ประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป ได้กล่าวย้ำความตั้งใจของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว ต่อที่ประชุมผ่าน State of the Union speech แสดงความต้องการเสริมสร้างอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยจะ “ช่วยให้อุตสาหกรรมของเรา(สหภาพยุโรป) คงอยู่และเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม Digitalisation และ Decarbonisation และได้ทำการรับรองเอกสาร communication ในด้านดังกล่าวหัวข้อ Investing in a smart, innovative and sustainable industry – A renewed EU industrial policy strategy ในวันเดียวกัน เป็นผลให้คณะกรรมาธิการ ฯ ได้จัดตั้งกิจกรรมเพื่อทำการกระตุ้นและทำการติดตามผลการดำเนินการด้านดังกล่าวสองกิจกรรมด้วยกัน คือ i) การประชุมโต๊ะกลมระดับสูงด้านอุตสาหกรรม ii) งาน European industry day ประจำปี เริ่มจากปีค.ศ. 2017 เป็นต้นมา เป็นงานประชุมสำหรับนักนโยบาย นักธุรกิจ นวัตกรรม start-up และตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ของสหภาพยุโรปรวมเอาโปรแกรมที่ดำเนินการอยู่และโปรแกรมใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการภายในปีค.ศ. 2018 โครงการทั้งหมดนี้สามารถแบ่งออกเป็น เจ็ดประเภทด้วยกัน (รายละเอียดยุทธศาสตร์ทั้งเจ็ดอยู่ในบทที่หก)

  1. สร้างโอกาสและความเชี่ยวชาญให้กับประชาชน (Empowering industry and its people with opportunities and skills to thrive in the Single Market)
  2. ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Digital (upgrading industry for the digital age)
  3. การสร้างความเป็นผู้นำในด้าน low-carbon และเศรษฐกิจหมุนเวียน (building on Europe’s leadership in a low-carbon and circular economy)
  4. การร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ภูมิภาค เมืองและธุรกิจในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับ (partnership with Member States, regions, cities, and the private sector)
  5. การลงทุนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (investing in the industry of the future)
  6. การจัดเก็บผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมและการค้าเสรีและการค้าที่มีการควบคุม (the international dimension)
  7. ช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (supporting industrial innovation on the ground)

ที่มา http://www.glassinchina.com/news/detail54222.html

construction-site-build-construction-work-159306.jpeg

โครงการที่จะดำเนินการในช่วงปลายปีค.ศ. 2017 และ 2018

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ สหภาพยุโรปได้ทำการบรรจุโครงการใหม่และทำการทบทวนโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว โครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ที่สำคัญได้แก่ Cyber Security Package ที่ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2017 โครงการดังกล่าวมุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประเทศสมาชิกจากการโจมตี Cyber attack ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การสร้างศูนย์ EU cybersecurity agency (พัฒนาจากศูนย์ European Agency for Network and Information Security – ENISA) การจัดร่าง Blueprint เพื่อตอบโต้การโจมตี Cyber-attack การร่าง Directive เพื่อตอบโต้การปลอมแปลง non-cash payment ภายในสหภาพยุโรป และทำการเพิ่มขอบเขตการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกที่กำหนดไว้ใน Permanent Structured Cooperation (PESCO) และ European Defense Fund ให้รวมเอาความร่วมมือด้าน Cyber Security เข้าไปด้วย

นอกจากความร่วมมือด้าน Cyber Security ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีโครงการด้าน การควบคุมการถ่ายเทข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศสมาชิก (free flow of non-personal data) โครงการด้านการค้าและการลงทุนเพื่อดูแลและควบคุมการลงทุนจากประเทศที่สามในสหภาพยุโรป การดูการจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การทบทวนรายชื่อวัตถุดิบที่มีความสำคัญ 27 รายชื่อ และการทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทน

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)

โดยปกติแล้ว ระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการแบบเส้นตรง กล่าวคือเป็นระบบที่ทำการผลิต ใช้ และนำไปทิ้ง ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ต่างจากระบบดังเดิมด้าวยการพยายามใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยการนำเอาระบบห่วงโซ่แบบปิด หรือ closed-loop system มาใช้ ระบบดังกล่าวตั้งอยู่บนการนำเอาทรัพยากรมาใช้อีกครั้งและหลีกเลี่ยงการสูญเสีย และเสื่อมสภาพของทรัพยากร อีกทั้งการปล่อยก๊าซของเสียสู่ดิน น้ำ และอากาศ ให้มากที่สุดเท่าทีจะทำได้

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจดั้งเดิมไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม (socio-economic transition) การสร้างระบบการผลิตขึ้นมาใหม่ (restructure of production system) เปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์(product design) ห่วงโซ่ supply chain ระดับโลก และพฤติกรรมการบริโภค ในกรณีของสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน (คณะกรรมาธิการยุโรป) จากการศึกษาของ Ellen MacArthur Foundation และ McKinsey การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยสร้างคุณประโยชน์ในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มีการประเมินมูลค่าที่จะเกิดขึ้น หากมีการเพิ่มประสิทธิภาพของสหภาพยุโรปในการใช้ทรัพยากรเพียงร้อยละ 3 ภายในปีค.ศ. 2030 ถึง 600 พันล้านยูโรต่อปีและมากกว่า 1.8 ล้านล้านในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังสามารถที่จะช่วยให้สหภาพยุโรปลดการพึ่งพาการนำเข้าทรัพยากรและวัตถุดิบที่ขาดแคลนและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำนักงานฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่นี้

โครงการที่สหภาพยุโรปทำการทบทวนจากการดำเนินการก่อนหน้านี้ และมีแผนจะทำการดำเนินการใหม่ภายในช่วงปีค.ศ. 2017 – 2018 ได้แก่มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ Circular Economy เช่น ยุทธศาสตร์ด้านพลาสติกและการใช้วัตถุดิบชีวภาค เพื่อให้นำไปสู่การหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้อีกครั้ง การทบทวนโครงสร้างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะทำการร่างข้อบังคับและขั้นตอนการข้อจดสิทธิบัตร standard-essential patens การทบทวนมาตรการด้าน New Skills Agenda for Europe เพื่อพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญของประชาชน ที่จะขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหล็ก กระดาษ เทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานทดแทน ภาคการผลิตและการเดินเรือ การเตรียมร่างโครงสร้างยุทธศาสตร์การเงินยั่งยืน ที่จะดึงเอาแหล่งทุนจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน

pexels-photo-248933.jpeg

ความคิดเห็นของภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว

จากการสำรวจความเห็นขององค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Industrial Policy Strategy พบว่ามีความเห็นที่หลากหลาย องค์การ Business Europe ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจเห็นว่าการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความมั่งคั่งของสหภาพยุโรป ธุรกิจของสหภาพยุโรปตั้งอยู่บนห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) ยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปจะต้องหลีกเลี่ยงการให้ความสำคัญแต่สหภาพยุโรป และสร้างสภาวะสำหรับภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวให้เข้ากับเทรนในอนาคต

องค์การ European Trade Union Confederation (ETUC) ต้อนรับเป้าหมายที่จะสนับสนุนภาคอุตสหกรรมของยุโรปและการจ้างงานในภาคส่วนดังกล่าว แต่ตั้งข้อสังเกตว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวขาดแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง (managing change) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้แรงงาน (worker participation) การปรับองค์กรและการปลดออกจากงาน องค์กร ETUC แสดงความเห็นว่าการขาดแนวทางดังกล่าวอาจจะทำให้แนวโน้มอนาคตเช่น digitalization และ decarbonisation ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานให้ลดลงกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ETUC ได้ร้องขอต่อคณะกรรมาธิการและประเทศสมาชิกให้ทำตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

องค์การด้านมาตรฐานสหภาพยุโรป CEN และ CENELEC สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และกล่าวเน้นถึงความได้เปรียบของสหภาพยุโรปด้านมาตรฐาน ที่มีความมีส่วนร่วม ครอบคลุม และลดอุปสรรคในการค้าและเข้าถึงการให้บริการ องค์กร European Chemical Industry Council (CEFIC) และ องค์กร European Aluminum มองยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มที่ดี และเป็นมาตรการที่จะส่งเสริมนวัตกรรม ความยั่งยืน และการค้าที่มีความเป็นธรรม ผ่านข้อบังคับที่มีความสมดุลทั้งการจัดตั้งและบังคับใช้ อย่างไรก็ตามองค์กร Fuels Europe เห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ภาพทางบวกของภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากเกินไป ในขณะที่ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ข้อบังคับต่าง ๆ ส่งผลให้การลงทุนไม่แน่นอน แต่ก็มองเห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเจรจาเป็นสิ่งที่ดี องค์กรอุปกรณ์เครื่องยนต์ CECIMO เห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวยังขาดมุมมองระยะยาวและมาตรการที่ชัดเจนที่จะช่วยสหภาพยุโรปเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม digitation และ decarbonisation แต่ก็แสดงความเห็นชอบกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเจรจาโต๊ะกลม

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: