การพัฒนา Low carbon ของภาคการผลิตในอัฟริกา

กรุงไนโรบี วันที่ 21 มีนาคม 2018 – ผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คนเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนา Low-carbon และ climate-resilient ในภาคการผลิตของแอฟริกา การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UNIDO ที่ดำเนินการในประเทศอียิปต์ เคนยา เซเนกัล และแอฟริกาใต้ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสี่ประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน รวมถึงผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้จากการใช้มาตรการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการผลิตมีความ resilient หรือยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อการผลิตผลไม้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง หน้าแล้งที่รุนแรงส่งผลให้การผลิตลดลงทำให้ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการผลิตฝรั่งส้ม และมะม่วง ปริมาณการผลิตทำให้เกิดผลกระทบทางลบ โดยปริมาณผลไม้อาจจะไม่มากพอที่จะผลิตน้ำผลไม้ หรือราคาที่เพิ่มขึ้นอาจจะลดความต้องการของตลาดลง “Katinka Condes ผู้จัดการฝ่ายการประกันคุณภาพของบริษัท Sir Friuts กล่าว

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งจัดโดย UNIDO และศูนย์การผลิต Cleaner Production Centre ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตนต่อผู้เข้าร่วมงาน และได้จัดการแวะเยี่ยมชมโรงงานในไนโรบีให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทางวิศวกรรมการผลิต

UNIDO ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ในการพัฒนาและดำเนินการแนวทางการพัฒนาตาม climate-resilient UNIDO สามารถช่วยถ่ายโอน นำเอาระบบใหม่มาใช้ และขยาบผลการดำเนินการเชิงเทคนิคในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานรวมทั้งพัฒนาการผลิตให้มีความสะอาดขึ้นและการจัดการของเสียและน้ำทิ้ง “นาย Smail Alhilali จาก UNIDO Industrial Development Officer กล่าว

นาง Betty Maina หัวหน้าฝ่ายเลขานุการอุตสาหกรรมของประเทศเคนยา และYoshihiko Katayamaจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศเคนยาเข้าร่วมงาน

“การผลิตเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในวาระการประชุมนี้ และโครงการของ UNIDO ในเคนยามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่แข็งแกร่งและสร้างงานที่ยั่งยืน “นาง Maina กล่าว นาย Katayama ได้แสดงความเห็นด้วยว่า “การปรับตัวเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา เพราะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกล่าวพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ต่ำมาก”

Emmanuel Kalenzi ผู้แทนจาก UNIDO ในเคนยากล่าวว่า “ผมเชื่อว่าโครงการนี้มีความโดดเด่นในด้านดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ ที่จะทำให้เกิดการปรับตัวด้านสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันโครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่เข้าร่วมเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจและการสร้างงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: