สามองค์การด้านการพัฒนาร่วมวางกรอบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สามองค์การด้านการพัฒนา ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ สถาบัน Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ร่วมมือสร้างกรอบการทำงานใหม่ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ eco-industrial parks (EIPs) และสร้างความเข้าใจร่วมกัน (common understanding) ในการส่งเสริมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน

กรอบการพัฒนาดังกล่าวถูกนำเสนอผ่านรายงานฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ International Framework for Eco-Industial Parks ที่มีวัตถุประสงค์ในการวางแนวและให้คำแนะนำการกำหนดนโยบายสำหรับนักวางแผนและผู้ปฏิบัติงาน ด้านองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนทั้งเชิงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกรอบการพัฒนาดังกล่าวตระหนักถึงความสำคัญของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการส่งออก กลไกดังกล่าวเป็นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจ แต่ก็มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ในด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกำหนดมาตรฐานแรงงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (emerging economies) ล้วนต้องการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของตน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความจำเป็นในการตัดขาด (decouple) หรือลดผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีต่อมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติลงด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงสังคมที่กว้างขึ้นกว่าเดิม เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ EIP เป็นหนึ่งในกลไกสามารถสร้างสภาพแวดล้อมและการดำเนินอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สำหรับบริษัท ต่าง ๆ ในการแข่งขันและสร้างงานด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตมากขึ้นในขณะที่ยังช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตนได้

นาย Raghu Babu Nukala นักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของ GIZ กล่าวว่า “แม้ว่าพื้นที่อุตสาหกรรมพิเศษจะเป็นตัวผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่จะต้องมีการกำหนดความต้องการด้านประสิทธิภาพของกลไกดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อให้เราสามารถวางแผนติดตามและรักษาความยั่งยืนของพื้นที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น”

ผู้อำนวยการแผนกสิ่งแวดล้อมของ UNIDO Stephan Sicars กล่าวเสริมว่า UNIDO ต้องการส่งเสริมการบูรณาการ EIP และการขยายการดำเนินการของ EIP ให้แพร่หลายมากขึ้น เพราะกลไกดังกล่าวเป็นกลไกด้านอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จแล้วในหลาย ๆ ประเทศเช่น เดนมาร์ก ฝรั่งเศสญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และกลุ่มประเทศอื่น ๆ นาย Stephan กล่าว่า “เขตอุตสาหกรรมพิเศษดังกล่าวมีศักยภาพอย่างมากสำหรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและยั่งยืน ” นอกจากนี้ EIPs ยังได้ถูกยกระดับ เป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนภายใต้ขอบเขตของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals – SDGs) และเป้าหมายข้อตกลงปารีส (Paris agreement)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านการจัดการอุตสาหกรรมของกลุ่มธนาคารโลก นาย Jose Ernesto Lopez Cordova กล่าวว่ารายงานดังกล่าวแสดงถึง “สัญญานที่ชัดเจนจากผู้มีส่วนร่วม (ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม) ระดับสากลในการพัฒนาแนวทางการทำงานที่เป็นสากล (common approach) ในลำดับต่อไป การเผยแพร่กรอบดังกล่าว และการนำเอาไปดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและมีความยั่งยืนสูงขึ้นจะเป็นสิ่งสำคัญ ”

อีกภาคส่วนที่มีร่วมจัดทำรายงานดังกล่าว ได้แก่ Carbon Trust ซึ่งเป็น บริษัท ที่ทำงานร่วมกับองค์กรและพันธมิตรจากภาคเอกชนต่าง ๆ ในการเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ หรือ Low-carbon economy พันธมิตรในการจัดทำรายงานดังกล่าวมุ่งมั่นที่จะใช้กรอบ EIP ในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ทั่วโลกและทำการสนับสนุนให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อกำหนด EIP ในการวางแผนเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีความส่วนร่วมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ที่มา UNIDO

เวปที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ecocenter.diw.go.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: