สหภาพยุโรปจัดทำยุทธศาสตร์จัดการขยะพลาสติกใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการรับรองกลยุทธ์ด้านพลาสติกสำหรับสหภาพยุโรป (Europe-wide) ซึ่งจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะพลาสติกในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลักดันเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบที่หมุนเวียนมากขึ้น (Circular Economy)

แต่ละปีประชากรชาวยุโรปผลิตขยะพลาสติกจำนวน 25 ล้านตัน แต่สามารถทำการจัดเก็บเพื่อการรีไซเคิลได้ไม่ถึง 30% ทั่วโลกขยะพลาสติกมีสัดส่วน 85% ของขยะที่ชายหาดและทะเล นอกจากนี้พลาสติกยังสามารถเข้าสู่ปอดและห่วงโซ่อาหารของประชาชนผ่านพลาสติกขนาดเล็กหรือ Microplactics ที่ปนเปื้อนในอากาศ น้ำ และอาหารส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ขึ้น

ตามการประมาณของทีมวิจัยพบว่า ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจสามารถคงมูลค่าของวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้เพียง 5% ของมูลค่าทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะหายไปหลังจากที่ใช้งานครั้งแรก คิดเป็นมูลค่าที่หายไปกว่า 70 ถึง 105 พันล้านยูโรต่อปี

นอกจากนี้พลาสติกที่ไม่ผ่านการ recycled ใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลาย  เศษพลาสติกหลายล้านตัน ตกค้างในมหาสมุทรทุกปี ส่งสัญญาณที่น่าตกใจและสร้างความกังวลต่อสาธารณชนเพิ่มมากขึ้น และด้วยรูปแบบ Single Market ของสหภาพยุโรป ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันโดยสมาชิกของสหภาพยุโรป

และเป็นเหตุผลที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการรับรองยุทธศาสตร์พลาสติกเป็นครั้งแรก และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายหลักคือการปกป้องโลก พลเมือง และ อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป

กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะพลาสติก ในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและสร้างนวัตกรรมขึ้นมา เปลี่ยนแปลงความท้าทายให้เป็นวาระเชิงบวกสำหรับยุโรป เปิดโอกาสเชิงธุรกิจสำหรับการเปลี่ยนกระบวนการออกแบบ ผลิต ใช้ และนำกลับมาใช้ใหม่ ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปต้องการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนี้ ผ่านโอกาสการลงทุนและการสร้างงานใหม่ ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดในตลาดสหภาพยุโรปจะต้องสามารถรีไซเคิลได้ ภายในปีพ. ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวจะลดลงและจะจำกัดการใช้พลาสติกขนาดเล็กหรือ Microplastics โดยเจตนา

ยุทธศาสตร์ใหม่นี้คาดว่าจะทำให้สหภาพยุโรป กระตือรือร้นในการรีไซเคิลเชิงธุรกิจ เพื่อลดขยะพลาสติก และหยุดการทิ้งขยะในทะเล รวมทั้งผลักดันการลงทุนและนวัตกรรม และกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เพราะมาตรฐานของสหภาพยุโรปจะถูกบังคับใช้กับประเทศต่าง ๆ ที่ส่งสินค้ามาขายในสหภาพยุโรปทั้งหมด

ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่สหภาพยุโรปกำหนดให้:

  1. ทำให้การรีไซเคิลมีกำไรเชิงธุรกิจ: สหภาพยุโรปจะทำการพัฒนากฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงการนำกลับมาใช้ใหม่ของพลาสติกที่ใช้ในตลาด และเพิ่มความต้องการใช้พลาสติกรีไซเคิลให้สูงขึ้น การจัดเก็บขยะที่เพิ่มขึ้นควรมีการจัดตั้งศูนย์การรีไซเคิลที่ดีขึ้น และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการสร้างระบบที่ดีและเป็นมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บและการแยกขยะในสหภาพยุโรป ลดและประหยัดงบประมาณกว่าหลายร้อยยูโรต่อปริมาณขยะแต่ละตัน นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ อุตสาหกรรมพลาสติก และสร้างความแข่งขันและความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มากขึ้น
  2. ลดขยะพลาสติก: การบังคับใช้กฎหมายของยุโรปในปัจจุบันได้นำไปสู่การลดการใช้ถุงพลาสติกในหลายประเทศสมาชิกแล้ว แผนใหม่นี้จะมุ่งจัดการพลาสติกและอุปกรณ์การประมงที่ใช้แล้วทิ้ง จะมีการสนับสนุนแคมเปญระดับชาติเพื่อความตระหนักถึง จะมีการกำหนดขอบเขตของกฎระเบียบใหม่ ที่จะถูกนำเสนอในปีพ. ศ. 2561 นี้ ผ่านการปรึกษาและเก็บหลักฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมาธิการจะใช้มาตรการเพื่อจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท Microplastic และทำการติดฉลากสำหรับพลาสติกย่อยสลายได้
  3. ยับยั้งการทิ้งขยะในทะเล: จะมีการรับรองกฎระเบียบใหม่ ที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการท่าจอดเรือที่มุ่งจัดการกับเศษขยะทางทะเล โดยมีมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าขยะที่เกิดจากเรือประเภทต่าง ๆ จะไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง แต่มีการจัดเก็บกลับคืนสู่ฝั่งและจัดการได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง รวมถึงมาตรการที่จะลดภาระการบริหารจัดการท่าเรือลง
  4. ผลักดันการลงทุนและนวัตกรรม: คณะกรรมาธิการจะให้คำแนะนำต่อหน่วยงานระดับประเทศและธุรกิจในยุโรปเกี่ยวกับวิธีลดขยะพลาสติก ณ แหล่งผลิต จะมีการสนับสนุนนวัตกรรมผ่านกองทุนมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัสดุพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างชาญฉลาด และยกระดับความสามารถรีไซเคิล จัดสร้างกระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถติดตามได้ รวมทั้งการกำจัดสารอันตรายและสิ่งปนเปื้อนจากพลาสติกรีไซเคิลได้
  5. กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก: กิจกรรมในสหภาพยุโรปจะถูกขยายผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วโลก เพื่อหาทางแนวทางแก้ปัญหาระดับโลกและพัฒนามาตรฐานสากล นอกจากนี้จะมีการสนับสนุน ประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในลำดับต่อไป สหภาพยุโรปจะทำการรับรองกฏหมายเกี่ยวกับท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องผ่าน รัฐสภายุโรปและสภา คณะกรรมาธิการจะนำเสนอข้อกฏหมาย เกี่ยวกับพลาสติกใช้แล้วทิ้งภายในปีนี้ และทำการเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือสาธารณะอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561หลังจากนี้ คณะกรรมาธิการจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และเตรียมแนวทางในการจัดเก็บและคัดแยกขยะที่จะยื่นรับรองภายใน ปีพ. ศ. 2562

รายการมาตรการทั้งหมดและช่วงเวลาของยุทธศาสตร์พลาสติกสามารถดูได้ในรายงานนี้

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf

ที่มา

https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_en

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: