มาตรการใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยใน EU

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้เสนอร่างกฏหมายใหม่ และดำเนินการให้บริษัทและกิจการในสหภาพยุโรป สามารถทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ของกิจการและผู้บริโภค

ในทางทฤษฎีนั้น หลักการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเป็นอิสรภาพหรือ freedom of good and movement ใน Single Market อย่างสหภาพยุโรปช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้ โดยไม่มีอุปสรรคใด ส่งผลให้ทั้งบริษัทและผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้นบริษัทและกิจการต่าง ๆ มักเผชิญกับอุปสรรคความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ล่าสุด ได้มีการศึกษาในเรื่อง The Costs of Non-Europe in the Single Market ที่แสดงให้เห็นว่าการลดอุปสรรคทางการค้า อาจทำให้การค้าภายในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 100 พันล้านยูโรต่อปี

ในปัจจุบันแม้จะมีข้อบังคับที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายหรือต่ำกว่ามาตรฐานยังสามารถหาทางเข้าสู่ตลาดได้ ของเล่นจำนวนมากถึงร้อยละ 32 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 58 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร้อยละ 47 และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลร้อยละ 40 ที่ได้รับการตรวจสอบไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือกฎหมายของสหภาพยุโรป สิ่งนี้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อเสนอสองข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อช่วยให้บริษัท ต่าง ๆ โดยเฉพาะ SMEs สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนทั่วยุโรปได้ในราคาที่ต่ำลง และเพิ่มการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยสามารถวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ โดยคณะกรรมการมีเป้าหมายเพื่อปรับจุดอ่อนทางโครงสร้างที่เหลืออยู่ภายในตลาด Single Market:

  1. อำนวยความสะดวกในการขายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศสมาชิกให้ง่ายขึ้น – ในปัจจุบันสหภาพยุโรปใช้หลักการ “mutual recognition หรือการยอมรับร่วมกัน” เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในหมู่ประเทศสมาชิกในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบรวมของสหภาพยุโรป แต่สามารถวางขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่ง จะสามารถเคลื่อนย้ายไปจำหน่ายได้อย่างอิสระภายในตลาด Single Market  แต่ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์บางครั้งก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอย่างอิสระภายในตลาดสหภาพยุโรปได้ เนื่องจากกฎหมายที่แตกต่างในระดับประเทศ การขาดความไว้วางใจ และการขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับประเทศ เพื่อจัดการข้อติดขัดดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้เสนอกฎระเบียบใหม่ในด้าน Mutual Recognition of Goods  บริษัท ต่างๆ จะสามารถทราบว่าผลิตภัณฑ์ของตนสามารถนำไปจำหน่ายได้ในอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง ภายในสอง-สามเดือนแทนที่จะเป็นปีเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังบริษัทต่าง ๆ ยังสามารถทำการแจ้งต่อหน่วยงานโดยสมัครใจ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในประเทศที่จะทำการจำหน่าย ซึ่งจะทำให้หน่วยงานของรัฐสมาชิกอื่น ๆ สามารถประเมินว่าหลักการ mutual recognition ควรมีผลหรือไม่ ในขณะเดียวกัน จะมีการวางกลไกการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่ในระดับประเทศให้มีความรวดเร็วขึ้น ผ่านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่จะช่วยปรับปรุงความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับประเทศของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ระดับประเทศในภาระหน้าที่ที่ทำอยู่ รวมทั้งการบังคับใช้กฏหมายของประเทศตน
  2. การบังคับใช้กฏหมายต่าง ๆ – คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอร่างกฎว่าด้วยการปฏิบัติตามระเบียบและการบังคับใช้ (Regulation on Complicance and Enforcment’ จะช่วยสร้างตลาดภายในที่เป็นธรรมสำหรับสินค้า ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดในระดับประเทศมากขึ้น ซึ่งจะรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในประเทศสมาชิกสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ระเบียบนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่ระดับชาติในการปรับปรุงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปโดยเฉพาะท่าเรือและชายแดนด้านนอก เพราในปัจจุบันสหภาพยุโรปนำเข้าสินค้ากว่าร้อยละ 30 ของสินค้าทั้งหมด

ทั้งนี้ร่างข้อบังคับดังกล่าวจะถูกส่งไปยังรัฐสภายุโรปและสภาเพื่อทำการรับรองและบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ข้อเสนอกฏหมายดังกล่าวจะส่งผลต่อสินค้าที่นำเข้าจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยอย่างแน่นอน และต้องจำตาดูกันรายละเอียดข้อกฏหมายดังกล่าว ที่น่าจะต้องได้รับการปรับโดยรัฐสภาและสภาของสหภาพยุโรปต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: