ตัวแทน UNIDO เข้าร่วมประชุม One Planet Summit

กรุงปารีส, 12 ธันวาคม – ในวันครบรอบปีที่สองของการลงมติข้อตกลงสนธิสัญญาปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายมานูเอล มานรอนประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายอันโตนิโอ กูเทอร์ส เลขาธิการสหประชาชาติ และนายจิมยอง คิง ประธานธนาคารโลก ได้เชิญนายกรัฐมนตรีจาก 50 ประเทศและรัฐบาล และผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงจำนวน 4,000 คน ที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องสภาพภูมิอากาศและประกาศพันธกรณีในการดำเนินการ

การประชุมสุดยอด One Planet Summit มีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ 1) การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและร่วมกัน 2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และ 3) การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ที่ประชุมได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ โดยสามหัวข้อตัวอย่างที่ได้รับการกล่าวถึง ได้แก่ การยกระดับเงินทุน (scaling up) สำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศ การเงินสีเขียว(greening finance) เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน การเร่งดำเนินการเรื่องสภาพอากาศในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายทางนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีส่วนร่วม

นาย Christophe Yvetot ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้กล่าวถึงการประชุมดังกล่าว “การประชุมสุดยอด One Planet Summit เป็นการริเริ่มที่ยิ่งใหญ่โดยประธานาธิบดีมานูเอล มานรอน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก UNIDO ตอบสนองต่อการเรียกร้องดังกล่าว ผ่านการดำเนินการกับ 10 ClimActs ที่จะช่วยยกระดับการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนา ”

UNIDO มีการดำเนินการที่ยาวนาน ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ เช่น การดำเนินการโครงการกว่า 1,400 โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารมอนทรีออล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 849 ล้านเหรียญ นอกจากนี้องค์การยังได้ดำเนินโครงการอีก 88 โครงการร่วมกับ Global Environment Facility (GEF) รวมเป็นมูลค่าโครงการกว่า 278.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ได้รับผลประโยชน์มากกว่า 800 ล้านเหรียญ

โครงการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศใหม่ของ UNIDO หรือ  ClimAct ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการประชุม One Planet Sumit และสะท้อนให้เห็นการให้ความสำคัญขององค์กรต่อด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม หรือ sustainable industrial development (ISID) โดยมีตัวอย่างการดำเนินการดังต่อไปนี้:

การยกระดับเงินทุนสำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ

UNIDO ClimAct 1: “เครือข่ายที่ปรึกษาทางการเงินจากภาคเอกชน (Private Financing Advisory Network) ซึ่ง UNIDO เป็นเจ้าภาพ จะเพิ่มความพยายามในการระดมทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานสะอาดในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีเป้าหมายการระดมทุนที่ 1 พันล้านเหรียญ ภายในปีพ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)”

UNIDO ร่วมกับ Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) เป็นเจ้าภาพเครือข่าย Private Financing Advisory Network – PFAN ที่เป็นองค์กรพหุภาคีระหว่างภาคเอกชนและรัฐทำการระดมทุนสำเร็จไปแล้วเป็นมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการ 101 โครงการ ซึ่งคิดเป็นการลดปริมาณเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.3 ล้านตันต่อปี และดำเนินการผลิตพลังงานสะอาดศักยภาพ 802 เมกะวัตต์ ร่วมกับ PFAN และ REEP องค์กร UNIDO จะทำการยกระดับความสำเร็จนี้ขึ้นไปอีกเป็นสองเท่า และระดมเงินเพิ่มอีก 1 พันล้านเหรียญสำหรับพลังงานสะอาดภายในไม่กี่ปีถัดจากนี้

การเงินสีเขียว(greening finance) เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

UNIDO ClimAct 4: “องค์กรUNIDO จะระดมความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินธุรกิจ รัฐบาล และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มอัตราการประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกภายในปีพ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)”

องค์กร  UNIDO ได้จัดทำ Energy Efficiency Accelerator Platform ร่วมกับ สถาบัน Institute for Industrial Productivity (IIP) และสถาบัน Energy and Resources Institute (TERI) เป็นโครงการริเริ่มภายใต้ Sustainable Energy for All โครงการ Global Energy Accelerator Platform มีเป้าหมายช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมภายในปี 2573 โดยผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว UNIDO และพันธมิตรทั้งหลาย จะระดมความร่วมมือจากทั้งรัฐบาลและอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือทรัพยากร และข้อมูลการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรม

เร่งรัดการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่นและภูมิภาค

UNIDO ClimAct 7: “ในปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) UNIDO จะสนับสนุนความสามารถด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศกำลังพัฒนากว่า 100 ประเทศด้วยเครือข่ายทั่วโลกของศูนย์พลังงานที่ยั่งยืนในภูมิภาค”

UNIDO ได้ประสานเครือข่าย Global Network of Regional Sustainable Energy Centers ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง เขตทะเลทรายซาฮาราแอฟริกา เขตแอฟริกา เขตแคริบเบียน เขตแปซิฟิก และภูมิภาคอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคเหล่านี้ ศูนย์ Energy Centers เหล่านี้ สร้างประโยชน์ให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศ และเป็นมาตรการที่ตอบสนองต่อความต้องการในการยกระดับความร่วมมือและขีดความสามารถในระดับภูมิภาคที่เร่งด่วน เพื่อนำไปสู่การลดอุปสรรคต่อการลงทุนด้านพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างตลาดของและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน

การเสริมสร้างนโยบายทางนิเวศวิทยาและเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีส่วนร่วม

UNIDO ClimAct 9: “ภายในปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) องค์กร UNIDO จะยกระดับการสนับสนุนการจัดตั้งเมืองที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา โดยผ่านการสร้างความ resilience ในภาคอุตสาหกรรม การวางแผนและการจัดการเมือง นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว และการสร้างความร่วมมือ”

GEF ได้เปิดตัวโครงการนำร่อง Sustainable Cities Approach Pilot (SC-IAP) เพื่อช่วยให้เมืองต่าง ๆ สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก Mega trends ต่าง ๆ (เช่น การเพิ่มขยายตัวของเมือง สังคมผู้สูงอายุ) และการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เป้าหมายของโครงการคือการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านการวางแผนในรูปแบบ evidence based, multi-dimensional และการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม UNIDO ได้เริ่มดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเมืองยั่งยืนแร่วมกับรัฐบาลต่าง ๆ เช่น จีน ไอวอรี่โคสต์ อินเดีย มาเลเซีย เซเนกัล และแอฟริกาใต้ รวมมูลค่าโครงการกว่า 42.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะได้รับเงินทุนสนับสนุนผ่านกลไก co-finance ประมาณ 300 ล้านเหรียญ

UNIDO มีความมุ่งมั่นดำเนินการ ClimAct 10 เพื่อ “ระดมความร่วมมือจากภาครัฐ อุตสาหกรรม ประชาสังคมและสถาบันการศึกษา อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการประชุม Vienna Energy Forum และให้มีการทบทวนความคืบหน้าในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา SDG 7 ด้านพลังงานสะอาดราคาย่อมเยา” การประชุม Vienna Energy Forum ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) และจะมีการจัดเตรียมการทบทวนการดำเนินการ SDG7 ผ่านที่ประชุมระดับสูงของสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์ก ในวันที่ 9-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

ที่มา https://www.unido.org/news/oneplanet-summit-translating-talk-real-climate-action

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: