ยูนิโดร่วมจัดการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนในลาตินอเมริกา

กรุง มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 –

จะมีการจัดฟอรั่มการประชุมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกลุ่มประเทศละตินขึ้นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนที่ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจ Circular Economy ในประเทศอุรุกวัยและภูมิภาคดังกล่าว

ฟอรั่มการประชุมดังกล่าว เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ กระทรวงปศุสัตว์การเกษตรและการประมง และกระทรวงการเคหะการวางแผนดินแดนและสิ่งแวดล้อม ของอุรุกวัย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Biovalor ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ Global Environment Facility (GEF) และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งละตินอเมริกา (CAF) โครงการดังกล่าวได้รับการดำเนินการในอุรุกวัยโดย UNIDO ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014

การประชุมนี้จะนำเสนอความรู้และแนวทางรูปธรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการผลิตภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้การออกแบบมาช่วยการบูรณะและฟื้นฟู (restorative and regenerative) ซึ่งตรงข้ามกับแนวทาง “ผลิต – ขาย – ทิ้ง” ที่เป็นเศรษฐกิจแบบเส้นตรง นอกการสัมมนาดังกล่าวยังเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ผ่านการจัดแสดงผลกระทบและความท้าทายในด้านต่าง ๆ ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังจะช่วยสร้างชุมชนองค์กร บริษัท และผู้ประกอบการที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าผ่านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และเป็นโอกาสในการสร้างความ ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในด้านดังกล่าวระดับประเทศและนานาชาติ

“เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นย้ำถึงกระบวนทัศน์ของการเติบโตจากภายใน – การเติบโตที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีวัฏจักรห่วงกลับชีวภาพ (technological back loop cycles) เพื่อเพิ่มมูลค่าในขณะที่ลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” ตัวแทน UNIDO ในประเทศอุรุกวัยนาย Manuel Albaladejo กล่าว

ผู้อำนวยการแผนกสิ่งแวดล้อมของ UNIDO นาย Stephan Sicars ที่จะเข้าร่วมการประชุมยังกล่าวอีกว่า “องค์การ UNIDO ได้เริ่มดำเนินการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในภูมิภาค ผ่านโครงการด้านความร่วมมือเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับทรัพยากรและประสิทธิภาพในการใช้พลังงานการผลิตที่สะอาดและการจัดการของเสีย”

คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฟอรั่มดังกล่าวกว่า 300 คน เพื่อร่วมทำการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติได้อย่างไร

ที่มา  – http://www.unido.org/news/press/helping-boost-the-tr.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: