UNIDO จับมือ ธนาคารโลก สร้างความร่วมมือ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงแหล่งทุน

<ข่าวย้อนหลัง> องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ ธนาคารโลกได้ลงนามในข้อตกลงมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรัฐบาลต่าง ๆ ในการใช้บริการที่ปรึกษาและความเชี่ยวชาญของ UNIDO ผ่านโครงการที่ได้งบประมาณจากธนาคารโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้การเข้าถึงแหล่งทุนของประเทศที่ทำการกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนมีความสะดวกสูงขึ้น

นาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การ UNIDO ได้กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่าจะช่วยส่งผลต่อการดำเนินการในภาคสนามขององค์กร และช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมาย SDG 9 (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน) รวมทั้งการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs อื่น ๆ อีกด้วย

ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามโดยนาย Li Yong และ Hartwig Schafer ตัวแทนของธนาคารโลก ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาติให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นจากการให้บริการขององค์กรทั้งสอง

นาย Schafer ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงนี้ จะช่วยยกระดับความรวดเร็วในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการและใช้โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นได้เร็วขึ้น นาย Schafer ยังได้กล่าวอีกว่า ข้อตกลงดังกล่าวมุ่งอำนวยความสะดวกให้มีการสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง (deliver of outputs and real results)

ในฐานะที่ UNIDO เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านของสหประชาชาติ องค์การ UNIDO ได้รับมอบหมายภาระกิจในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครบวงจรและยั่งยืนเพื่อการขจัดความยากจนโลกาภิวัตน์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

ที่มา – http://sdg.iisd.org/news/unido-world-bank-partner-for-sdg-9/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: