โครงการ Citizen’s Solar Power Plants ภายใต้ Smart City ของกรุงเวียนนา

 

จากที่สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมแห่งกรุงเวียนนาได้นำเสนอบทความเอกสารการดูงาน Smart City Vienna ไปก่อนหน้านี้ บทความนี้ขอนำเสนอรายละเอียดของกรณีศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติม ในเฉพาะด้าน โครงการ Citizen’s Solar Power Plants ที่มาของรายละเอียดได้รับการจุดประกาย จากเอกสารขององค์กร IGLUS และ EPFL รวมทั้งแหล่งข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรุงเวียนนาได้ตั้งปณิธานในการจัดตั้ง Smart city เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมื่องที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง ในขณะที่ลดการบริโภคทรัพยากรให้ต่ำที่สุด ผ่านการใช้นวัตกรรม วิสัยทัศน์ดังกล่าวครอบคลุมระบบเมืองในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับแนวความคิดการใช้พลังงาน Smart Energy ซึ่งพลังงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีการใช้ในเมืองมากที่สุด

โครงการดังกล่าวได้จัดตั้งเป้าหมายในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน อาทิ เช่น การลดปริมาณก๊าซ CO2 ลงเป็นสัดส่วนสองในสามจากระดับปัจจุบัน ภายในปีค.ศ. 2050 โดยทำการแจกแจงลงในระดับต่อประชากรที่ 1 ตันต่อประชากรของเมือง (ลดลงจากระดับปีค.ศ. 1990 ร้อยละ 80) รวมทั้งลดระดับการใช้พลังงานเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามภายในปีค.ศ. 2050 ไปอยู่ที่ 2,000 W ต่อประชากร ลดการใช้การขนส่งส่วนต่อแบบใช้เครื่องยนต์จากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 15 ภายในปีค.ศ. 2030 และลดการใช้พลังงานในด้านพื้นที่ภายในตึก (ไฟฟ้า น้ำ และการปรับอากาศต่าง ๆ ) ให้น้อยลงปีละร้อยละหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับพลังงานไม่โดยตรง ก็ทางอ้อมและสามารถบรรลุได้ผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน

 

การดำเนินการดังกล่าวของกรุงเวียนนา มีแรงผลักดันหลักคือ ความยั่งยืนหรือแนวคิดที่ต้องการลดการใช้พลังงาน ความจำเป็นในการจัดการการเติบโตของเมือง และความจำเป็นในการเสริมสร้างและส่งเสริมนวัตกรรม ผ่านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานในด้านพลังงาน และมาตรการ Digitalisation โดยหนึ่งในตัวอย่างมาตรการเพื่อให้บรรลุผลคือ Citizen Solar Power Plants

Citizen Solar Power Plants

กรุงเวียนนาเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นสูง ประชากรส่วนใหญ่อาศัยในอพาร์ทเม้นท์และห้องชุด ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนของประชากรในเมือง (ขาดแคลนพื้นที่ในการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือกังหันลม) ภาครัฐของกรุงเวียนนาจึงริเริ่มโครงการนวัตกรรมที่มาแก้ความท้าทายดังกล่าว ผ่านโครงการ Citizen’s Solar Power Plant ในปีค.ศ. 2012 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทน

ภายใต้โครงการดังกล่าว ประชาชนสามรถซื้อแผงหรือส่วนหนึ่งของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองในราคา 950 Euro (ประมาณ 4,000 บาท) ต่อแผง ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิในการซื้อได้ 10 แผง โดยภาครัฐมีหน้าที่ในการสร้าง ดำเนินการ และจัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และทำการเช่าแผงดังกล่าวจากประชาชนที่ถือสิทธิ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะถูกถ่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า และผู้ถือสิทธิจะได้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.1 ของเงินที่ลงทุนต่อปี หลังจากครบรอบ 25 ปีรัฐจะทำการเปลี่ยนแผงดังกล่าวและคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือสิทธิ

รูปแบบการลงทุนดังกล่าวกำจัดปัญหาด้าน Feed in tariffs ของพลังงานทดแทน และมีความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจที่สูง ในปัจจุบันมีการดำเนินโครงการในรูปแบบดังกล่าวแล้ว 2 โครงการรวมจำนวนแผงกว่า 4,000 แผง โครงการนี้ผลิตพลังงานให้มากกว่า 200 ครัวเรือน และเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของเมืองเป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2030

solar-panel-1393880_1280.png

โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้โดยเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการใช้ Digitalisation ในการบันทึกพลังงานและติดตามเจ้าของและผู้ถือสิทธิ ส่งผลให้โครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทนที่เพิ่มความยั่งยืนให้กับเมือง โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชากรของเมืองในระดับที่สูง โครงการดังกล่าวถูกซื้อหมดภายใน 1 อาทิตย์หลังการเปิดตัว และส่งผลให้มีโครงการในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีโครงการในรูปแบบดังกล่าวกว่า 10 โครงการ

นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวโครงการไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ในประเทศออสเตรีย เช่น Lower Austria ในเมือง Trumau, Oberwaltersdorf, Bisamberg และ Trumau-Schoenau

สามารถกล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเพราะการดำเนินการในระดับนโยบายที่สอดคล้องและให้การสนับสนุนการดำเนินการในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร เช่น Wien Energy ที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเมือง ภาครัฐของกรุงเวียนนา การจัดการด้านการเงินและการถือสิทธิต่าง ๆ และประชาชนผู้สนใจเอง

โครงการนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในระดับที่สูง หากโครงการดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ เฉกเช่นการดำเนินการโดยภาครัฐในกรณีของกรุงเวียนนา

 

ที่มาของข่าว

 

http://www.updr.eu/fileadmin/user_upload/documents/Smart_City_Wien/Citizens_solar_power_plant.pdf

https://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/67860/channelId/-51749

https://smartcity.wien.gv.at/site/projekte/menschen-gesellschaft/burgerinnen-solarkraftwerk/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: