รายงานประจำปี 59 ของ UNIDO

องค์กร UNIDO ได้เผยแพร่รายงานประจำปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ฉลองครบรอบ 50 ปี ผอ.ใหญ่ขององค์กรกล่าวในรายงานว่าปีพ.ศ. 2559 เป็นปีที่สะท้อนถึงประวัติความเป็นมาและกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา และมองไปสู่โครงการต่าง ๆ ในอนาคตและการยกระดับบทบาทขององค์กรในเป้าหมาย 2030 Agenda for Sustainable Development

องค์กรได้ทำการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติ และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการสนับสนุนจากผู้นำระดับสูงของหลายประเทศ ซึ่งยืนยังถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ และองค์กรที่เน้นเฟ้น

ปีพ.ศ. 2559 ยังเป็นปีแรกของการดำเนินการวาระการพัฒนา 2030 Agenda for Sustainable Development และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่ 9 หรือ Building Resilient Infrastructure, Promoting inclusive and sustainable industrialization and fostering innovation เป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายอื่น ๆ ภายในวาระการพัฒนาดังกล่าว มีส่วนสำคัญในการกำจัดความยากจนของประชากรโลก และมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร UNIDO โดยตรง

รายงานประจำปีขององค์กรฉบับนี้เน้นประเด็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กรในด้านการจัดการภายใน ทั้งโครงสร้างและกระบวนการ โดยเฉพาะนโยบายสำนักงานภาคสนาม (field office policy) ที่ได้ผ่านการรับรองจากการประชุมสามัญครั้งล่าสุด นโยบายดังกล่าวมุ่งจัดระบบทรัพยากรและการวางตำแหน่งเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อให้การประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกและองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนที่ 1 ของรายงานประจำปีระบุถึงภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรในปีที่ผ่านมา โดยมีความกระชับมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว (ตามความต้องการของที่ประชุม IDB) และมีการแนะนำหน่วยงานใหม่ Gender Equality and Empowerment of Women Strategy ในส่วนที่สองจะเป็นการแนะนำกรอบการดำเนินการขององค์กรใหม่ – Integrated results and performance framework (IRPF) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ medium-term programme framework (MTPF) 2016-2019 กรอบการดำเนินการด้งกล่าวจะช่วยให้มีการรายงานผลการดำเนินการและประสิทธิภาพขององค์กรในบริบทของเป้าหมายการพัฒนา 2030 Agenda และอาณัติ ISID

UNIDO ANNUAL REPORT 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: