โครงการ Aspern Lake city ของ Smart City Vienna

ข้อมูลของ Aspern Lake City
พื้นที่รวม 240 เฮกเตอร์
พื้นที่การพัฒนาสุทธิ: 100 เฮกเตอร์
พื้นที่ชั้นการใช้งาน: 2.6 million sqm
จำนวนที่อยู่อาศั: 10,500 flats หรือมากกว่า > 20,000 คน
จำนวนงาน: ~ 20,000 ตำแหน่ง
การลงทุน: ~ € 5 พันล้านยูโร
กำหนดการพัฒน: วางแผนแม่บท ค.ศ.2007 ทำการขายในปีค.ศ. 2029

หนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายพัฒนากรุงเวียนนา Smart City Vienna ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการหรือแผนงานเบื้องต้น (Initiative) ที่มีผลบังคับใช้ในระยะยาวคือโครงการ Aspern seestadt หรือ Aspern Lake City

เป้าหมายของโครงการ Aspern lake city คือการสร้างเขตเมืองใหม่ที่มีการใช้งานหลากจุดประสงค์ เป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน การให้บริการ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการศึกษา พื้นที่ดังกล่าวมีขนาด 240 เฮกเตอร์ (2.4 km2) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองของสหภาพยุโรปที่ใหญ่ที่สุด มีการกำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่สันทนาการและพื้นที่สาธารณะถึงร้อยล 50 มีการจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้มีคุณภาพที่สูง มีความยั่งยืนในการใช้พลังงานและนำหลักการเมืองระยะสั้น หรือ city of short distances หรือการจัดสรรพื้นที่แบบ mixed-use quarters และสนับสนุนการเดินทางโดยใช้รถสาธารณะการเดินทางโดยเท้าและจักรยาน โครงการต่าง ๆ ภายใน Aspern Lake City เองก็มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Smart City เช่น ด้านทรัพยากร – การใช้วัสดุท้องถิ่น การขนส่งโดยระบบราง และการผสมปูนภายในเขตทำงาน (ลดการขนย้ายกว่า  125,000 เที่ยว และก๊าซ CO2 กว่า 1,400 ตัน ด้านนวัตกรรม – การสร้างศูนย์ Smart City Cluster ที่เป็นสำนักงานด้านวิจัย researchTUb, ASCR, Abix, Theobroma (IT), LIMA (high-tech implants) และสำนักงาน start-ups ต่าง ๆ ด้านคุณภาพชีวิต เน้นการมีส่วนร่วมด้านสังคม และการจัดการชุมชนที่เน้นความมีส่วนร่วมและความเป็นมิตรในหมู่ชุมชน

หนึ่งในมาตรการการออกแบบที่น่าสนใจของ Aspern SeeStadt คือการนำเอาแนวคิด Transit-Orientated Development (TOD) หรือการพัฒนาพื้นที่การใช้สอยโดยใช้ระบบคมนาคมนำ พื้นที่ตั้งของ Aspern Seestadt นั้นอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเวียนนา ซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีการใช้สอยพื้นที่อย่างเต็มที่นัก โครงการได้รับการโอนสิทธ์พื้นที่ดังกล่าวจากกรุงเวียนนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และหลังจากเสร็จสิ้นการวางแผนพื้นที่ดังกล่าวระหว่างกลุ่มผู้บริหารของโครงการ เทศบาลที่เกี่ยวข้อง และ Wiener Linien บริษัทที่ดูแลระบบขนส่งมวลชนของกรุงเวียนนา มีการตกลงสร้างสถานีรถไฟรางหนักของกรุงเวียนนาสาย 2  (U2) เข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนต่อขยายของสาย 2 และมีการดำเนินการให้รถไฟเริ่มวิ่งตั้งแต่โครงการ SeeStadt ยังไม่เสร็จทั้งๆ ที่โดยปกตินั้นระบบขนส่งมวลชนจะวิ่งเข้าในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นสูง แต่เพื่อเป็นการให้บริการระบบคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว และสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้แล้วโครงการ Seestadt ยังได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพราะกรุงเวียนนาได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม Smart City Cluster ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในขั้นต้นอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: