สหประชาชาติขับเคลื่อน SDG ผ่านที่ประชุมด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน

ระบบคมนาคมเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่มีสำคัญ กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ ต่างมีการขนย้ายทรัพยากร สินค้า และบุคลากรจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และการดำเนินการต้านต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต ความสำคัญของระบบคมนาคมยิ่งทวีมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ห่วงโซ่โลจิสติกของประเทศต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแน่นเฟ้น สินค้าและทรัพยากรต่าง ๆ ถูกส่งไปและรับจากประเทศต่าง ๆ

หากพิจารณาเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal) จะเห็นได้ว่ามีหลายเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมทั้งทางตรงและอ้อม เช่น เป้าหมายที่ 11 “Sustainable Cities and Communities,” และ เป้าหมายที่ 13 “Climate Action” ที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หากภาคส่วนคมนาคมไม่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาคคมนาคมใช้พลังงานเป็นสัดส่วนที่สูงและคาดว่าก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคคมนาคมนั้นสูงถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย SDG 10, “Reduce inequality within and among countries,” ที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงด้านคมนาคมในการกระจายสินค้า ทรัพยากร และบุคลากร

องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของคมนาคมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ทำการจัดการประชุมด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน (Global Sustainable Transport Conference) เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน นาย บัง คี มู เลขาธิการขององค์กรสหประชาชาติได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมกับ ผู้นำระดับสูงทั้งระดับประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และตัวแทนจากกว่า 50 ประเทศเข้าร่วม อีกทั้งตัวแทนจากภาคธุรกิจ ประชาชน และองค์กรระหว่าประเทศรวมทั้งหมดกว่า 220 ภาคส่วน

การประชุมดังกล่าวยังเป็นผลของความพยายามอย่างต่อเนื่องของประเทศเติร์กเมนิสถานภายใต้การนำของประธานาธิบดี Gurbanguly Berdimuhamedov ในการผลักดันแนวคิดที่มองการคมนาคมอย่างยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของความมั่งคั่ง โดยเริ่มมาตั้งแต่การประกาศปฏิญญาAshgabat ในปีค.ศ. 2014 ที่ส่งผลให้มีการประกาศ ข้อตกลงของสหประชาชาติ (UN resolution ที่ 70/197) ในปีค.ศ. 2015 ที่สนับสนุนโดย ประเทศเติร์กเมนิสถานและประเทศอื่น ๆ อีก 84 ประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างเส้นทางการขนส่งหลากรูปแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable multimodal transit corridor) และเป็นการดำเนินการต่อจากการประชุม UN Conference on Sustainable Development (Rio+20) ณ กรุง รีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 2012 ที่มีการตกลงด้านการพัฒนาที่กล่าวเน้นถึงความสำคัญของคมนาคมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในระหว่างการประชุม มีการจัดสัมมนา อภิปราย และนำเสนอข้อมูล และหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคมนาคม โดยครอบคลุมรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ รวมทั้งบริบทของประเทศในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศที่กำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศที่ไม่ติดทะเล (land-locked) ในวันสุดท้ายของการประชุม ที่ประชุมได้ทำการรับรอง Ashgabat Statement ที่ระบุถึงความสำคัญในการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับระบบคมนาคมอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่จะมาถึงเพื่อการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบคมนาคมจากรากฐาน

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงได้แก่ การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy-efficient technology) และ เทคโนโลยีด้านข้อมูลด้านโทรคมนาคม (information and communications technology) รวมทั้งการสร้างศักยภาพของบุคลากรในประเทศกำลังพัฒนา

การประชุมดังกล่าวนับเป็นก้าวที่สำคัญในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาองค์กรสหประชาชาชาติได้ทำการจัดการประชุมดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมที่กรุงปารีส การประชุมที่เมืองอาชกาบัตเป็นการประชุมขนาดใหญ่ครั้งที่สอง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดการประชุมย่อยในด้านที่เกี่ยวข้องที่ เช่น Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) ที่เมืองกีโต ประเทศเอกวาดอร์

 

 

ที่มา http://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/19/world/leaders-gather-ashgabat-discus-issue-pivotal-prosperity/#.WFvyQLGZOJI

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55649#.WFvyZLGZOJI

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55656#.WFvzV7GZOJI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: