ยุโรปทำการศึกษา Big Data ด้านสาธารณะสุข

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ Big Data in public health, telemedicine, and health care. รายงานดังกล่าวนำเสนอข้อแนะนำ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างการตระหนักถึง 2) การศึกษาและการฝึกอบรม 3) แหล่งข้อมูล 4) Open Data และ Data Sharing, 5) การนำไปใช้, 6) วัตถุประสงค์, 7) การวิเคราะห์ข้อมูล, 8) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูล, 9) แหล่งทุน และ 10) กฎหมายและความเป็นส่วนตัว

หลังจากได้ทำการประเมินมูลค่าเพิ่ม (added value) และคุณภาพของหลักฐานต่าง ๆ ที่มี ทีมงานที่ทำการศึกษาดังกล่าวได้เลือกกรณีตัวอย่าง 10 ตัวอย่างในการใช้ Big Data ด้านการบริการสาธารณะสุข พร้อมทั้งการระบุนโยบายการที่น่าจะเป็นไปได้ในการดำเนินการ Big Data ในด้านดังกล่าว ทีมงานยังได้ทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายเหล่านี้อีกด้วย

ทีมงานได้ทำการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 10 ข้อในด้านดังกล่าวจากผลการวิเคราะห์ ร่วมกับความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง และนำข้อเสนอแนะนั้นไปผ่านที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดกับประชาชนในงานประชุมที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรปอย่างน้อยสามครั้ง ก่อนที่จะถูกตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะของการศึกษาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมโอกาสที่ Big Data จะสร้างให้กับกับภาคสาธารณะสุขของสหภาพยุโรปในการพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วยและศักยภาพของระบบสาธารณะสุขประเทศสมาชิก ข้อแนะนำทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักการเช่น ความจำเป็นในการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรม ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เช่นองค์การภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินการพัฒนา Big Data value chain ในบริบทของยุทธศาสตร์ Digital Single Market ของสหภาพยุโรปต่อไป

รายงานดังกล่าว

ที่มา https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-big-data-public-health-telemedicine-and-healthcare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: