รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวแสดงความยินดีครบรอบ 50 การก่อตั้ง UNIDO

กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียunido

เมื่อ 50 ปีที่แล้วที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) มีมติจัดตั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organisation) หรือ UNIDO ขึ้น องค์การดังกล่าวเป็นระบบขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขจัดความยากจนไปจากโลก ผ่านการให้ความสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาแล้วและประเทศรายได้ปานกลางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของตนอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีขององค์การ UNIDO ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ในระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเวียนนา ในสัปดาห์ดังกล่าวมีตัวแทนกว่า 1,600  คนจากกว่า 190 ประเทศเข้าร่วม รวมทั้งผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกกว่า 170 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้นำขององค์กรระดับนานาชาติ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาอีกด้วย  ซึ่ง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนของประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีต่อที่ประชุมในวันที่ 21 ธันวาคม 2559.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมที่ประชุมดังกล่าวในฐานะผู้กล่าวคำปราศรัยระดับสูง โดยได้กล่าวขอบคุณองค์กร UNIDO ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยขจัดความยากจนผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรม ่และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวพ้นความยากจนและยกระดับตนเองให้เป็นประเทศเศรษฐกิจระดับกลาง  ประเทศไทยเริ่มเป็นสมาชิกของ UNIDO ตั้งแต่ปี 2511 และเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคแรกของ UNIDO มาตั้งแต่ปี 2543 สำนักงานดังกล่าวได้ถูกยกระดับให้เป็นสำนักงานระดับ Regional Hub ของเอเชียแปซิฟิก ที่ผ่านมาไทยมีโครงการต่าง ๆ ร่วมกับ UNIDO มากกว่า 100 โครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเน้นถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมและความยั่งยืนของ UNIDO ซึ่งสะท้อนทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งการอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำถึงความสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ที่ได้สะท้อนอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย และได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของประเทศไทยที่จะมีต่อองค์การ  UNIDO ต่อไป

กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในช่วงหนึ่งอาทิตย์นั้นรวมทั้งหมด 28 กิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย การอภิปราย เสวนา อีกทั้งเทศการอาหารและการแสดงวัฒนธรรมต่าง ๆ มีวิทยากรรวมกว่า 155 คนที่รวมแสดงความคิดเห็นในหลากหลายหัวข้อการประขุม อาทิเช่น แนวทางการดำเนินการ 2030 Agenda และ Sustainable Development Goals (SDGs) การระดมทุนเพื่อการพัฒนา การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อยับยั้งการย้ายถิ่นฐาน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ กิจกรรมดังกล่าวสามารถจัดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เช่น Bank of China, Arab Bank for Economic Development in Africa, City of Vienna, Intel, Hannover Messe เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วองค์กร UNIDO ยังได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ กว่า 18 องค์กร เช่น Austrian Federal Chancellor, Austrian Development Agency, Austrian Energy Agency, Bulgarian Industrial Capital Association, China International Centre for Economic and Technical Exchanges,  German Federal Minister for Economic Cooperation and Development, governments of Japan, Norway and Switzerland, Turkish Cooperation and Coordination Agency เป็นต้น

ความร่วมมือระหว่าง UNIDO และองค์กรเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างโครงข่ายเชิงนวัตกรรมในด้าน Inclusive and sustainable industrial development กับจีน การลงนามความร่วมมือด้าน Country Program Framework กับเขมร และอิหร่าน หรือความร่วมมือในการส่งเสริม Inclusive and Sustainable Development Industry ระหว่าง Bank of China

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: