UNIDO จัดวันมาตรฐานโลก

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Industrial Development Organization – UNIDO) ร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดวันมาตรฐานโลก หรือ International Standard Day เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายของวันมาตรฐานโลกคือการสร้างความตระหนักความสำคัญในด้านดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ภาคอุตสาหกรรม และภาคผู้บริโภค

วันมาตรฐานโลกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานต่อเศรษฐกิจโลก โดยให้เกียรติต่อการการทำงานของผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนที่ทำการพัฒนา voluntary standards หรือมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสมัครใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น International Electrotechnical Commission (IEC), the International Organization for Standardization (ISO) และ the International Telecommunication Union (ITU)

องค์การ UNIDO เองก็มีกิจกรรมในด้านคุณภาพและมาตรฐานเช่นกัน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและการกำกับดูแล การพัฒนาองค์กรโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ไปจนถึงการสนับสนุนภาคเอกชนในการยื่นขอการรับรองในระดับนานาชาติ (International standards compliance)

มาตรฐานระดับนานาชาติ หรือ International standard compliance เปรียบเสมือนมติของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากภาคส่วนต่าง ๆ ด้านอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การคมนาคม ระบบการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของสภาภูมิอากาศ การอนามัย และเทคโนโลยีการติดต่อและสื่อสาร

ในการเปิดงาน นาย Bernardo Calzadilla-Sarmiento ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าการลงทุนและนวัตกรรมขององค์การ UNIDO ได้กล่าวถึงบทบาทขององค์การว่า “ในด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์ องค์การ UNIDO ได้ดำเนินกิจกรรมที่เหี่ยวข้องกับด้านดังกล่าวมาเป็นเวลาที่ยาวนาน องค์กรได้มุ่งเน้นในด้านการใช้ประโยชน์มาตรฐานให้เกิดผลในเชิงบวก UNIDO สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้กับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง และพยายามช่วยให้กิจการเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานและบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ การเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าทั่วโลกนั้นไม่เพียงจะเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการส่งออก แต่ยังสนับสนุนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจการส่งออกโดยรวมอีกด้วย ซึ่งสามารถเห็นได้จากการสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงกำลังแรงงานให้มีความสามารถและทักษะที่สูงขึ้น และการเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและความต้องการของตลาด นอกจากนี้การปฏิบัติตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มมูลค่า (value added) ของสินค้าส่งออกและการผลิตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ”

ที่มา http://www.unido.org//news/press/unido-marks-world-st.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&cHash=adbcd1ae5eeda749c4e70629822e766b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: