บุคคลที่มีผลด้านการชักนำ (influencers) ต่อ Industry 4.0 มากที่สุด

โครงการ Bind 4.0 ทำการจัดอันดับบุคคลที่มีผลด้านการชักนำ (influencers) ต่อ Industry 4.0 มากที่สุด โดยได้แสดงผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 59 ที่ผ่านมา โดย 1 ในนั้นเป็นนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย

โครงการ Bind 4.0 เป็นการดำเนินการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีช่วงดำเนินการการ 24 อาทิตย์เป็นโครงการของ Basque Country เขตการปกครองที่เป็นเอกเทศโดยตนเองที่ตั้งอยู่ในประเทศสเปน โครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการผลักดันบริษัท start-up ในภาคส่วน Industry 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับ big data, additive manufacturing, artificial vision, cloud computing, augmented reality, cybersecurity, cyberphysical system และ collaborative robotics บริษัท start-up ทั่วโลกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ และหากได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการย้ายบริษัทไปดำเนินการที่ Basque Country โครงการ Bind 4.0 จะช่วยเหลือในการหาตลาดให้บริษัทเหล่านี้ เมื่อสามารถหาตลาดที่เหมาะสมได้บริษัท start up เหล่านี้จะสามารถเติบโตและหาเงินทุนสนับสนุนได้โดยง่าย

การจัดอันดับ most influential professional ในด้าน Industry 4.0 ของโครงการ Bind 4.0 นั้นมาจากการทำการสำรวจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับด้านดังกล่าว 300 คนและทำการวิเคราะห์ Big Data ของบุคคลเหล่านี้ว่ามีการพูดถึง Industry 4.0 ผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ บ่อยเพียงไร การวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่า Twitter และ Linkedin เป็นสื่อที่ถูกใช้ในการสื่อสารแนวคิดดังกล่าวมากที่สุด และบุคคลที่สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากที่สุดมากจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนีและ ฝรั่งเศส โดยส่วนใหญ่ทำงานให้กับบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่เช่น Bosch IBM Amazon Cisco Microsoft และ Siemen

บุคคลที่เป็น Influencer ในด้าน Industry 4.0 สิบอันดับแรกได้แก่

  1. Warner Vogels – CTO ของบริษัท Amazon ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 และเริ่มเขียนเกี่ยวกับระบบ scalable and robust distributed systems ตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ cloud computing
  2. Scott Hanselman ทำงานให้กับ Microsoft ในตำแหน่ง Principal Community Architect for Web Platform and Tools เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน could computing เช่นกัน
  3. Eric Vanderburg เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security และทำงานให้กับบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็ก เขียนบล็อก Security Spotlight
  4. Craig Brown เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และ artificial intelligence เป็นนักเขียน วิทยากร และ mentor ให้กับบริษัท start up ต่าง ๆ
  5. Dana Blouin เป็น Serial Entrepreneur นักพูดและนักคิดด้าน Internet of Things ปัจจุบันทำการศึกษาที่ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  6. Harriet Green เป็นผู้นำในด้าน Internet of Thing Business ของบริษัท IBM
  7. Vala Afshar ทำหน้าที่ Chief Digital Evangelist ให้บริษัท Salesforce และเป็นนักเขียนหนังสือ The Pursuit of Social Business Excellence
  8. Soraya Paniagua เป็นนักข่าวอิสระจาก Madrid เคยทำงานให้ Telefonica และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D Printing และ Big Data
  9. Rowan Trollpe เป็น Senior Vice President และ General Manager ของบริษัท Cisco แผนก Internet of Things and Application
  10. Paul Sonnier เป็น Digital Heath Social Entrepreneur, Keynote Speaker, และ Executive Management Strategy Consultant.

 

ที่มา Bind 4.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: