อินโดฯ เปิดตัวกรอบการพัฒนา Country Programme ร่วมกับ UNIDO

เมื่อวันที่ 16 พค. 2559 ที่ผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่องค์การ UNIDO ได้เดินทางไปกรุงจากาตาร์เพื่อร่วมลงนามทำพิธีเปิดตัวกรอบการพัฒนา Country Programme ระหว่างองค์กรและอินโดนิเชีย โดยได้ลงนามร่วมกับนาย Saleh Hussein นายกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของอินโดนิเชีย โดยกรอบการพัฒนาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ระหว่างปี ค.ศ. 2016-2020

Country Programme ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความช่วยเหลือขององค์การต่ออินโดนีเซียใน การผลักดันให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและมีความ ยั่งยืน ตามปฏิญญาลิมาซึ่งเป็นอาณัติขององค์การ แผนดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระยะยาว 20 ปีของอินโดฯ ที่มีผลบังคับใช้ระหว่างปีค.ศ. 2005 – 2025 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang – RPJMP) โดย Country Programme ดังกล่าวมุ่งดำเนินการ ISID’s Technical Cooperation สี่ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1) การลดความยากจน (Poverty reduction), 2) พลังงานสำหรับประชาชน (Energy for all), 3) Environment and clean production (การผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และ, 4) การพัฒนาที่มีความร่วมมือและยั่งยืน (Partnership and Sustainable Development)

Country Programme จึงเปรียบเสมือนกรอบ (Framework) ความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกและองค์การ UNIDO ที่คำนึงถึงบริบท ลำดับความสำคัญ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละประเทศ การจัดตั้งกรอบดังกล่าวมีความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของ ประเทศสมาชิก เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน และใช้เวลาในการดำเนินการที่ยาวนาน กรอบการพัฒนาที่ชัดเจนจะช่วยในการสร้างความร่วมมือที่แน่นเฟ้นระหว่างภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง Synergies ในการพัฒนาและหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ องค์การ UNIDO จึงมองกรอบการพัฒนา Country Programme ของอินโดนิเชียนี้ เป็นแนวทางการพัฒนาระหว่างอินโดนิเชียและ UNIDO ที่สำคัญ

ที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการ UNIDO ในประเทศไทยกว่า 100 โครงการ และมีโครงการที่รอการดำเนินการอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดทำ Country Programme ระหว่างประเทศไทยกับ UNIDO การจัดทำกรอบการพัฒนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเสนอของการประเมินผลการดำเนินการโครงการขององค์กรในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2558

รายงาน Country Programm ของอินโดนิเชีย

รายงาน Countr y Programmes for Inclusive and Sustainable Industrial Development

ที่มา

http://www.unido.org//news/press/unido-supports-indonesia-on-road-to-inclusive-and-sustainable-industrial-development.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&cHash=ee6ae3e6590835b16fa2dadce81a7fa1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: