สหภาพยุโรปเผยแพร่กำหนดการ (Roadmap) การประเมิน REACH รอบ 5 ปี

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ดำเนินการโครงการ REFIT เพื่อทำการตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของกฎหมายต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เพื่อทำการปรับและแก้ให้เพื่อลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยคงไว้ซึ่งเป้าหมายของนโยบาย

ในปีค.ศ. 2017 ที่จะมาถึง คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินการของ REACH หรือ Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemical ที่เป็นข้อบังคับด้านสารเคมีของสหภาพยุโรป (เริ่มบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007) การประเมินผลดังกล่าวจะเป็นการประเมินผลรอบ 5 ปีครั้งที่สองของ REACH คณะกรรมาธิการได้เผยแพร่กำหนดการหรือ Roadmap สำหรับ REACH REFIT เมื่อวันที่ 19 พค. 59 ที่ผ่านมา

การประเมินดังกล่าวจะถูกดำเนินการโดย European Chemical Agency (ECHA) ร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรป โดยจะครอบคลุม 5 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ Effectiveness, Efficiency, Relevance, Coherence, และ EU added value และจะให้ความสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของ REACH กับเทคนิคในด้านเคมีใหม่ ๆ เช่น nanomaterial ผลกระทบสะสม (cumulative effects) สารเคมีที่ขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ(Endocrine Disrupting Chemicals) รวมทั้งบทบาทของ REACH ในบริบท Sustainable Development Goals 2020.

Roadmap ของ REFIT REACH

ที่มา – http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8818&lang=en&tpa_id=0&title=Roadmap-for-the-REACH-REFIT-evaluation-is-now-available

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: