สถิติการค้าปลีกของสหภาพยุโรปประจำเดือนมีนา 59

รายงานจาก Eurostat แสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบปริมาณการค้าปลีกเดือนมีนาคมและเดือนกุมภา ค.ศ. 2016 พบว่า มีการหดตัวของภาคการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ในกลุ่มประเทศ Euro Area (EA19)และลดลงร้อยละ 0.7 ในกลุ่มประเทศ EU28 แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีค.ศ. 2015 ยังพบว่ามีแนวโน้มที่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร ในปีค.ศ. 2016 การขายปลีกในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.4 ในเขต EU28

graph.jpg

เปรียบเทียบภาคค้าปลีกรายเดือน

การหดตัวของปริมาณการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ใน Euro Area เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 พบว่ามาจากการลดลงของหมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.3) และ non-food products (ร้อยละ 0.5) และเชื้อเพลิงของยานยนต์ (ร้อยละ 0.4) ซึ่งเมื่อเทียบกับเขต EU28 ที่ลดลงร้อยละ 0.7 แล้วพบว่ามีการลดลงของหมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.3) และ non-food products (ร้อยละ 0.6) และเชื้อเพลิงของยานยนต์ (ร้อยละ 0.1)

เปรียบเทียบภาคค้าปลีกรายปี

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าปลีกร้อยละ 2.1 ใน Euro Area เมื่อเทียบข้อมูลของเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 และค.ศ. 2015 พบว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงของยานยนต์ (ร้อยละ 2.5) หมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.5) และ non-food products (ร้อยละ 2.1)   ซึ่งเมื่อเทียบกับเขต EU28 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 แล้วพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงของยานยนต์ (ร้อยละ 3.6) หมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.5) และ non-food products (ร้อยละ 2.5)

ในกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีข้อมูลทั้งหมดพบว่าประเทศที่มีการขยายตัวด้านการค้าปลีกที่สูงที่สุดได้แก่ โรมาเนีย (ร้อยละ 18.4) ลักเซมเบิร์ก (ร้อยละ 14.8) บัลแกเรีย ( ร้อยละ 6.2) และ ไอร์แลนด์ (ร้อยละ 6.1) ส่วนที่ลดลงสูงสุดได้แก่ เดนมาร์ก (ร้อยละ 4.9) และ เบลเยียม (ร้อยละ 2.2)

ที่มา Euro stat

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7247830/4-04052016-AP-EN.pdf/4f1b5a12-c3c8-4f2f-a3aa-d56b78b1197d

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: