ครบรอบ 50 ปีองค์การ ์ UNIDO

ในปีค.ศ. 2016 นี้ องค์การ UNIDO ทำการฉลองครบรอบ 50 ปี ภายใต้การนำของผู้อำนวยการใหญ่ นาย Li Yong โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์การในการให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของตน เพื่อนำไปสู่การลดความยากจน globalisation และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมาโดยย่อขององค์การมีดังนี้ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ได้มีการก่อตั้งองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nation Industrial Development Organization ขึ้น โดยเป็นองค์กรประเภทพิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติในการส่งเสริมและเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภาคการผลิต ต่อมาในการประชุมสามัญ (General Conference) ครั้งที่สองของ UNIDO ในปีค.ศ. 1975 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู มีการประกาศปฏิญญาขององค์กร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ

ในปีค.ศ. 1985 องค์กรดังกล่าวได้เปลี่ยนรูปแบบเป็น Specialised Agency ของสหประชาชาติ เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ภายใต้ United Nations Economic and Social Council ในระดับระหว่างรัฐบาลโดยผ่านคณะกรรมการระดับสูงของสหประชาชาติ (United Nations Chief Executives Board) ที่ทำการประสานงานระหว่างเลขาธิการต่าง ๆ

ในการประชุมสามัญขององค์กรปีค.ศ. 2013 ได้มีการประกาศปฏิญญาลิมาครั้งที่สอง ที่ระบุถึงภาระหน้าที่ขององค์กรในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมและความยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Industrial Development – ISID) ในประเทศที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวที่จะนำไปสูงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นั้นได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกในสหประชาชาติ เห็นได้จากการรับรองเป้าหมายการพัฒนา 2030 Agenda for Sustainable Development เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดให้เป้าหมายที่ 9 หรือ SDG-9 “Build Resilient Infrastructure, Promote Inclusive and Sustainable Industrialization and Foster Innovation” ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ISID อยู่ด้วย

ที่มา http://www.unido.org/news-centre/events/unido-50th-anniversary.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: