การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

6

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (นายอิทธิพร บุญประคอง) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มี เขตอาณาครอบคลุมประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ โดยในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนสากล (ICAO) และองค์การศุลกากรโลก (WCO) รวมถึงระบบ Schiphol SmartGate Cargo ของท่าอากาศยาน Schiphol ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งสินค้าที่เน้นประสิทธิถาพสูง รวดเร็วเอื้อต่อการค้า และในขณะเดียวกันมีความปลอดภัย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดงาน Thailand Grand Festival ครั้งที่ 11 ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตประสงค์ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจมาร่วมงานออกบูธ แสดงสินค้า โดยในส่วน อก. เช่น สถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: