กระทรวงของประเทศออสเตรียที่มีพันธะกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ประเทศออสเตรีย หรือสาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) เป็นประเทศสหพันธรัฐ (federal republic) ที่แบ่งออกเป็น 9 รัฐ หรือ Bundesländer ซึ่งรัฐเหล่านี้มีพันธะกิจในด้านการบริหาร (administrative division) และได้รับอำนาจด้านนิติศาสตร์จากรัฐบาลกลาง (federal government) เช่นในด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม การดูแลเยาวชน สิ่งแวดล้อม การล่าสัตว์และการแบ่งการใช้พื้นที่ต่างๆ โดยที่รัฐบาลกลางของออสเตรียก็มีกระทรวง 13 กระทรวงที่ดูแลในด้านต่าง ๆ ซึ่งน้อยเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีถึง 20 กระทรวง การแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงของออสเตรียจึงแตกต่างจากประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบพันธะกิจของกระทรวงในออสเตรียกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยแล้ว พบว่ามี 3 กระทรวงที่มีหน้าที่และกิจกรรมคล้ายคลึงกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย กระทรวงเหล่านี้คือ 1) กระทรวงการกสิกรรม ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำ (Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management), 2)กระทรวงวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเศรษฐกิจ (Federal Ministry of Science, Research and Economy) และ 3) กระทรวงคมนาคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี (Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology)

1

 

กระทรวงการกสิกรรม ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำ
(Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management) หรือ BMLFUW

กระทรวง BMLFUW ทำหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรม ดูแลป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายที่จะทำให้ออสเตรียมีความน่าอยู่ มีอากาศที่สะอาด น้ำที่บริสุทธิ์ สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายและปลอดภัย รวมทั้งอาหารที่มีคุณภาพที่สูงและราคาย่อมเยา โดยมีจุดโฟกัสหลัก 6 จุดด้วยกันคือ

 1. Unternehmen Energiewende – หรือการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในกิจการและบริษัทต่างๆ เพื่อลดปริมาณก๊าซ CO2 ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน มาตรการในด้านดังกล่าวได้แก่ การส่งเสริมพลังงานทดแทน การต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ การส่งเสริมการเดินทางโดยใช้การเดินและจักรยาน การร่วมจัดการด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกับสหภาพยุโรป
 2. Green Future – การนำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างงานและเปิดโอกาสการส่งออกใหม่ๆ ไปสู่นานาชาติ มาตรการในด้านดังกล่าวได้แก่ Industy 4.0, Green Job, Circular Economy, และการผลิตที่มีความยั่งยืน
 3. Konsum Bewusst – หรือการให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อและตัดสินใจในการซื้อสินค้าเช่น การซื้อสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่มีจริยธรรม มีการผลิตขยะที่น้อยลง และใช้สินค้าที่มาจากท้องถิ่นมากขึ้นเป็นต้น มาตรการในด้านดังกล่าวได้แก่การลดปริมาณขยะ การแยกขยะที่ถูกต้อง และการจัดกิจกรรม ตลาด นิทรรศการ ที่ช่วยโปรโมตความรู้ด้านการบริโภค
 4. Verantwortung Ressourcen – หรือการมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งน้ำ ป่าไม้ อากาศ ปกป้องความหลากหลายของพรรณไม้ สัตว์และแมลง จัดการการดูแลป่าแห่งชาติและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆ อย่างชาญฉลาด
 5. Zukunftsraum Land – ส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรและกสิกรรมในชนบทในด้านต่างๆ เพื่อเป็นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในออสเตรีย โดยผลักดันการลงทุนด้านกสิกรรมในชนบท ส่งเสริมให้เยาวชนทำงานในด้านดังกล่าว และสร้างองค์ความรู้และให้คำแนะนำกับเกษตรกร
 6. Vorsorge Naturgefahren – การจัดการอุทกภัยต่างๆ เช่นน้ำท่วม ระบุความเสี่ยงด้านอุทกภัยและตำแหน่งที่เกิด และพิจารณานโยบายและมาตรการการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุทกภัย ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กระทรวง BMLFUW มีทั้งหมด 6 กรม (Directorates-General) ด้วยกันคือ: 1) กรมปลัดและการบริหาร Chief Executive Department, 2)กรมสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ หรือ DG I – Environment and Climate, 3) กรมกสิกรรมและการพัฒนาชนบท – DG II – Agriculture and Rural Development, 4) กรมป่าไม้ – DG III – Forestry, 5) กรมการจัดการน้ำ – DG IV – Water Management, 6) กรมจัดการขยะ นโยบายสารเคมีและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม- DG V – Waste Management, Chemicals Policy and Environmental Technology

โครงการที่น่าสนใจของ BMLFUW ในปัจจุบันได้แก่[1] 1) โครงการ Green Care ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับหอการค้ากสิกรรมของออสเตรีย โครงการดังกล่าวได้รับการดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 และมีจุดประสงค์ในการให้ความดูแลด้านสังคมให้กับประชาชนที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและกสิกรรมในเขตชนบท โดยรูปแบบของมาตรการก็มีความหลากหลาย เช่น การให้ความรู้และฝึกสอนแรงงานที่ต้องการทำงานในภาพกสิกรรม ให้ความรู้ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการช่วยเหลือแรงงานกสิกรรมที่เป็นผู้สูงอายุ 2) โครงการ Initiative Agriculture 2020 ซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์ในด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ภายในประเทศ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมในด้านการพัฒนาเกษตรกรรม การพัฒนาชนบท การวางแผนธุรกิจและการศึกษา การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรม การสร้างความสามารถในการแข่งขันในทุกภาพส่วน การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและทำให้ขั้นตอนการดำเนินการมีความกระชับ และการดำเนินการหาแนวทางในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมใหม่ โดยพิจารณาผ่านบริบทต่างๆ เช่นด้านพลังงานทดแทน 3) โครงการ Export Initiative โครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมระกว่าง BMLFUW กับหอการค้าออสเตรีย และ Agrarmarkt องค์กรที่ดูแลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตรในออสเตรีย โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และเครื่องดื่มของออสเตรียไปสู่ตลาดในประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในระยะยาว

หน้าที่ที่สำคัญของกระทรวง BMLFUW อีกหน้าที่หนึ่งคือการป้องการอุทกภัย ในช่วงที่ผ่านมาออสเตรียประสบปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงถึงสามครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียถึงหลายล้านยูโรด้วยกัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงอีก รัฐบาลออสเตรียได้ทำการระดมความคิดจากผู้เชียวชาญมากกว่า 100 คนจากกว่า 60 สถาบันต่างๆ เพื่อสรุปข้อแนะนำในการจัดการความเสี่ยงด้านน้ำท่วมอย่างบูรณาการ ซึ่งมีแนวคิดหลากหลาย เช่น การจัดการแก้มลิง การจัดการอุทกภัยและการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยง[2]

2

กระทรวงวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเศรษฐกิจ

(Federal Ministry of Science, Research and Economy) หรือ BMWFW

กระทรวง BMWFW ทำหน้าที่ในการวางโครงสร้างสำหรับธุรกิจต่างๆ และทำการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศออสเตรียในระดับนานาชาติด้านเป็นประเทศสำหรับการทำธุรกิจ โดยผ่านการดำเนินการด้านการวิจัย การสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรม กระทรวง BMWFW มีพันธะกิจหลักในด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัย การวางนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรม นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนกิจการและบริษัทต่างๆ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และด้านพลังงานและเหมืองแร่[3]

 • ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาระดับอุดมศึกษา BMWFW ทำหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถาบัน นอกจากนี้ยังช่วยในการหาทุนและเงินการวิจัยและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเหล่านี้
 • การวิจัย – ออสเตรียเป็นประเทศที่เล็ก ดังนั้นความรู้ในด้านต่างๆ จึงเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดในการคงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไว้ กระทรวงจึงมุ่งให้ความสนับสนุนในด้านงานวิจัย ผ่านโครงการต่างๆ และความร่วมมือในระดับนานาชาติ ทั้งระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ออสเตรียยังร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ในการสร้าง European Research Area เพื่อช่วยให้สหภาพยุโรปพัฒนาความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน
 • การวางนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรม – เป้าหมายหลักของภารกิจในด้านนี้คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับออสเตรียในความน่าลงทุนทางธุรกิจ ผ่านการลงทุนด้านการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้แล้วกระทรวงยังรับผิดชอบในด้านนโยบายการตลาดภายในสหภาพยุโรปอีกด้วย
 • นโยบายการค้าระหว่างประเทศ – ในปัจจุบันออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกของโลก ภารกิจด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในด้านการส่งออก เพื่อให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ โดยร่วมดำเนินการกับหอการค้าออสเตรีย (WKO)
 • สนับสนุนกิจการและบริษัทต่างๆ – เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการค้าและเศรษฐกิจ BMWFW มุ่งผลักดันโครงสร้างทางการค้าและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อการลงทุน ส่งเสริมการทำการค้า และง่ายต่อการริเริ่มบริษัท Start-up ต่างๆ นอกจากนี้กระทรวงยังรับผิดชอบในด้านการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้งาน หรือ apprenticeships และ apprenticed trades. ที่จะช่วยส่งเสริมเยาวชนในการฝึกฝนและเรียนรู้งานเพื่ออนาคตของออสเตรียอีกด้วย
 • การท่องเที่ยว – ออสเตรียได้รับการประเมินให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่สองในสหภาพยุโรป ศักยภาพในด้านดังกล่าวของออสเตรียนั้นมีสูงเช่นเดียวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคดังกล่าวเช่นกัน BMWFW ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการผลักดันโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับด้านดังกล่าว และวางนโยบายการท่องเที่ยวโดยเน้นไปที่สามจุดด้วยกันคือ เทือกเขาแอลป์ แม่น้ำดานูป และเมืองและวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากด้านนโยบายแล้วกระทรวงยังมีความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งพิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ต่างๆ อีกด้วย
 • ด้านพลังงานและเหมืองแร่ – นโยบายด้านพลังงานและทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ออสเตรียมีความสามารถในการแข่งขันที่สูง BMWFW มีหน้าที่ในสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานและแหล่งทรัพยากรสำหรับออสเตรียในปัจจุบันและอนาคต กระทรวงพยายามที่จะสร้างความยั่งยืนในด้านดังกล่าว โดยผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และวางแผนระยะยาวในด้านดังกล่าวสำหรับประเทศ

 

3

กระทรวงคมนาคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี
(Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology) หรือ BMVIT

ภารกิจของกระทรวง BMVIT คือการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หน้าที่ของกระทรวงมีทั้งหมดสามด้านหลักคือ ด้านคมนาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านโทรคมนาคม โดยดำเนินการต่างๆ ผ่านสำนักงานทั้งหมด 4 สำนักงานด้วยกัน คือ 1) สำนักงานปลัดและความสัมพันธ์นานาชาติ 2) สำนักงานการวางแผน การลงทุนและจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3) สำนักงานด้านนวัตกรรมและการโทรคมนาคม 4) สำนักงานด้านคมนาคม

 1. ด้านคมนาคม – กระทรวงมีความรับผิดชอบในการดูแลการคมนาคมทุกรูปแบบเช่น ทางอากาศ เคเบิลคาร์ ทางถนน ทางราง ระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบต่างๆ การเดินเท้า ทางจักรยาน และทางคูคลองต่างๆ โดยดำเนินการประสานงานกับองค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) ที่ดูแลรถไฟระหว่างเมือง หรือ Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft (via donau) ที่ดูแลคล่องและการล่องเรือต่างๆ
 2. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี – กระทรวงดำเนินการตามนโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น การบิน ทรัพยากรมนุษย์ คมนาคม การกำหนดนโยบาย การพัฒนาที่ยั่งยืน จนถึงเทคโนโลยีอวกาศ ผลการดำเนินการของกระทรวงจะถูกรวบรวมและตีพิมพ์ในรายงาน Austrian Research and Technology Report นอกจากนี้แล้วกระทรวงยังมีหน้าที่ในการควบคุมการใช้เงินของรัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดในด้านดังกล่าวอีกด้วย
 3. ด้านโทรคมนาคม กระทรวงทำการดูแลนโยบายด้านโทรคมนาคมภายในออสเตรียและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และดูแลคุณภาพของการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานในด้านดังกล่าว ภารกิจดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรมปัจจุบันของกระทรวง BMVIT ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนด้านการคมนาคม เช่น จัดทำโบรชัวร์ให้ความรู้การปั่นจักรยานในฤดูหนาว การจัดระเบียบการใช้โดรน จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เช่น Long Night Research (Lange Nacht der Forschung) เพื่อสร้างความตระหนักถึงต่อความสำคัญของการทำวิจัย อีกทั้งจัดทำแผนนโยบายต่าง ๆ เช่นแผนแม่บทโครงสร้าง Broadband นอกจากนี้แล้ว BMVIT ยังจัดทำรายงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธะกิจของกระทรวง อาทิ Austrian Research and Technology Report 2015

 

[1] https://www.bmlfuw.gv.at/en/initiatives.html

[2] https://www.bmlfuw.gv.at/service/presse/wasser/2016/160104Hochwasser.html

[3] http://www.en.bmwfw.gv.at/Ministry/Seiten/TheMinistry.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: