การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

4

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (นายนพปฎล คุณวิบูลย์) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศสวิตเซอรฺแลนด์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ ตามนโยบาย       สั่งการของ นรม.ที่ต้องการผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.กต. จึงได้มีนโยบายให้หัวหน้าทีมประเทศไทยจัดการประชุมทีมประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหารือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วางแผนงาน  แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานอย่างบูรณาการมากขึ้น โดยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสวิตฯ นั้น ถือว่าสวิตฯ เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในยุโรป และยังมีการลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  ทั้งที่ผ่าน BOI และไม่ผ่าน  อาทิ Nestle และ Swatch Group  ซึ่ง Nestle อยู่ระหว่างสร้างโรงงานแห่งที่ 7 ในประเทศไทย และกำลังหารือกับไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IUU  ส่วน Swatch Group ต้องการขยาย presence ในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน โดยโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับสวิตฯ ที่สำคัญๆ เช่น ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาของไทยในสาขาต่าง ๆ อาทิ อาหารแปรรูป ยาและเวชภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนบุคคลากรด้านนี้กับไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ ได้มีโอกาสพบปะกับภาคเอกชนไทยที่มาแสดงสินค้าในงาน  BaselWorld Watch & Jewellery Show ณ เมืองบาเซิลด้วย

5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: