การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

2

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (นายณรงค์ ศศิธร) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศเช็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน  ในเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล โดยในช่วงก่อนการประชุม ได้เชิญ นาย Lukas Martin ตำแหน่ง Director of Department of International Relations, Confederation of Industry of the Czech Republic มาบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของเช็ก สาระที่ได้จากการประชุมในด้านการส่งเสริมการค้า/การลงทุน ในประเทศเช็ก คือการเปิด/ขยายตลาดให้กับสินค้าใหม่ๆ โดยเน้นสินค้า SMEs อาหาร อาหารแปรรูป ผลไม้สด/แห้ง อาหารกระป๋อง สินค้าออร์แกนิค  การเข้าร่วมงาน Prima Fresh Festival ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารนานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของเช็ก จัดร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Prima TV ในวันที่ 25-26 มิ.ย. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 20,000-25,000 คน และมีการ ปชส. ที่เข้าถึงกลุ่มคนถึงมากกว่า 1 ล้านคนผ่านสื่อต่างๆ ซึ่ง ผอ. ททท. สนง. กรุงปราก ได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมเพื่อขยายการ ปชส. ปทท. เช่น การจัดหาพ่อครัวมาสาธิตการประกอบอาหาร และการนำกิจกรรมเสริมต่างๆ มาเข้าร่วม โดยในส่วนของ สทอ.อต. ประธานได้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าของเช็กในด้านนาโนเทคโนโลยีสิ่งทอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอของไทย โดยขอฝากให้ประสานสถาบันสิ่งทอ เพื่อพิจารณาว่า นวัตกรรมของเช็กอยู่ในความสนใจของผู้ผลิตไทยมากน้อยเพียงใด ที่ผ่านมา ไทยมีความร่วมมือในด้านนี้กับเช็กในด้านวิชาการเท่านั้น

3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: