การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ครั้งที่ 1/2559 ผ่านระบบ VDO Conference

1

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (นางสาววิมล คิดชอบ) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference เป็นประจำทุกเดือน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่น่าสนใจคือ โครงการนำผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์จากเดนมาร์กไปเยือนไทย โดยจะนำผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจและสื่อมวลชนเดนมาร์กไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของไทยในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ไปเยี่ยมชม ตำบลตัวอย่างด้านเกษตรอินทรีย์ที่เชียงใหม่และโครงการแม่ฟ้าหลวงที่เชียงราย และประเด็นความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) ของไทย

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: