สหภาพยุโรปมุ่งผลักดัน Circular Economy ส่งเสริมการเข้าถึงของผู้มีความพิการและต่อต้านผู้ก่อการร้าย

ในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้กำหนดการดำเนินการใน 3 ด้านที่มีความสำคัญต่อประเทศสมาชิกคือ 1) ด้านวางมาตรการที่จะตอบโต้กับผู้ก่อการร้าย 2) มุ่งผลักดันเศรษฐกิจ Circular Economy ที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีความยั่งยืนมากขึ้น และ 3) นำเสนอการผ่านกฎหมาย European Accessibility Act สำหรับผู้มีความพิการ

ภาย ใต้หัวข้อ European Agenda on Security คณะกรรมาธิการยุโรปได้ยกระดับการต่อต้านผู้ก่อการร้ายและการขนย้ายอาวุธและวัตถุระเบิดอย่างผิดกฎหมาย โดยมีหัวข้อหลักสองข้อด้วยกันคือ

  1. การเสนอให้จัดตั้งกฎหมาย Directive on Terrorism ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสหภาพยุโรปในการป้องกันการโจมตีจากผู้ก่อการ ร้าย กฎหมายดังกล่าวมีข้อบังคับต่อผู้ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเตรียมตัว ก่อการร้าย เช่นการฝึกฝน การเดินทางไปต่างประเทศ การสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ และการพยายามก่อการร้าย
  2. จัดตั้งแผนการดำเนินการเพื่อขัดขวางอาชญากรและผู้ก่อการร้ายในการเข้าถึงและใช้อาวุธและวัตถุระเบิด ผ่านการยกระดับการควบคุมการครอบครองและการนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย

การผลักดันเศรษฐกิจ Circular Economy ที่ทรัพยากรต่างๆ จะถูกใช้อย่างมีความยั่งยืนมากขึ้น เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของ Circular Economy Package ของสหภาพยุโรป โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะช่วยในการพัฒนา lifecycles ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการ recycle และการนำมาใช้อีกครั้ง (re-use) ข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยในการลดผลกระทบที่มาจากการเติบโตของเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากร ส่งผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสหภาพยุโรปสร้างงานและการเติบโตที่มีความยั่งยืน

สหภาพยุโรปมีประชากรพิการมากกว่า 80 ล้านคน การผลักดันข้อเสนอ European Accessibility Act จึงเป็นการดำเนินการที่จะมีประโยชน์ต่อประชากรเหล่านี้โดยตรง ข้อเสนอดังกล่าวจะทำให้มีการกำหนดข้อบังคับสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆ อีกทั้งการแข่งขันด้านราคาของสินค้าสำหรับประชากรที่มีความพิการในสหภาพยุโรป เช่น การออกแบบตู้ ATM  การให้บริการด้านธนาคาร ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์  การให้บริการด้านโสตทัศน์ การคมนาคม e-book และ e-commerce เป็นต้น

กฎหมายพื้นฐานของสหภาพยุโรปนี้ จะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมทั้งเพิ่มการค้าข้ามพรมแดน ลดกำแพงการมีส่วนร่วมของประชากรที่มีความพิการในสังคมและให้โอการและ ประโยชน์ต่อคนที่มีความพิการเหล่านี้และบริษัทต่างๆ

ที่มา http://ec.europa.eu/news/2015/12/20151202-2016_en.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: