รายงานแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมเนื้อไก่ไทย

รายงานรายงาน Trapped in the Kitchen of the World – the situation for migrant workers in Thailand’s poultry industry จัดทำโดยองค์กร Swedwatch และ Finnwatch ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกิจการและบริษัทต่างๆ ในสวีเดนและฟินแลนด์ โดยได้ทำการตีพิมพ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับได้กล่าวถึงรายงานดังกล่าว[1] จุดประสงค์ของรายงานดังกล่าวคือ ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานและบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่ในประเทศไทยและห่วงอุปทานของภาคส่วนดังกล่าวในสวีเดน โดยเห็นว่าการรายงานและตรวจสอบดังกล่าวจากประเทศผู้นำเข้า จะสามารถช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในประเทศผู้ผลิตได้

ss

ผู้ศึกษาได้ทำรายงานจากข้อมูลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว 98 คนที่ทำงานให้ 4 บริษัท (6 โรงงาน) ได้แก่ CP Foods Public Company Limited 2 โรงงาน, Laemthong Poultry Co. Ltd. 2 โรงงาน Saha Farms Group (Golden Line Business Co Ltd.) 1 โรงงาน และ Centaco Group (Sky Food Co. Ltd.) 1 โรงงาน บริษัททั้งหมดมีการส่งออกเนื้อไก่ไปสู่สวีเดนในช่วงสามปีที่ผ่านมา

แรงงานต่างด้าวที่ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมดแจ้งว่ามีการเก็บเอกสารส่วนตัวเช่น หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการทำงานโดยนายจ้างหรือนายหน้าจัดหางาน การสัมภาษณ์ยังแสดงให้เห็นว่ามีการเก็บค่านายหน้าจากแรงงาน และไม่มีการจัดหาประกันสุขภาพในทุกโรงงานที่ถูกสำรวจแม้จะมีการหักเบี้ยประกันจากเงินเดือนก็ตาม ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ผู้ศึกษาพบจากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาแรงงานต่างด้าว

1387101

ดูรูปใหญ่ได้ที่ http://www.bangkokpost.com/media/content/20151126/1387101.gif

ในด้านห่วงอุปทานของภาคส่วนดังกล่าวในสวีเดน ผู้ศึกษาได้ทำการตรวจสอบ การจัดซื้อ ภาคการตลาดของสวีเดน บริษัทนำเข้า 6 บริษัท และบริษัท Supermarket ขนาดใหญ่ 5 บริษัท การศึกษาดังกล่าวยังได้ให้คำแนะนำต่อภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทเนื้อไก่ในประเทศไทยดังนี้

  • ปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อกำจัดข้อบกพร่องต่างๆ ที่รายงานได้นำเสนอ ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด และกำหนดเป้าหมายระยะยาวให้มีการยกระดับมาตรฐานแรงงานให้เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ
  • พยายามหยุดยั้งการจัดหาแรงงานที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่ผิดกฎหมาย และยับยั้งไม่ให้นายหน้าทำการเก็บเงินกับแรงงานหรือทำให้แรงงานมีหนี้สินใดๆ
  • ดำเนินการแก้ปัญหาด้านสวัสดิการแรงงาน แรงงานที่ถูกเก็บค่าประกันสุขภาพอย่างผิดกฎหมายควรที่จะได้รับการคืนเงินที่ถูกเก็บดังกล่าว
  • หยุดการจัดเก็บหรือยึดเอกสารส่วนตัว เอกสารการเดินทางและหนังสือเดินทางของแรงงาน
  • ตรวจสอบไม่ให้มีการล่วงละเมิด เลือกปฏิบัติ หรือการใช้ความรุนแรงต่อแรงงานจากผู้บังคับบัญชาหรือนายหน้า
  • ตรวจสอบให้มีการเปิดให้แรงงานต่างด้าวสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการ
  • ตรวจสอบให้มีการแจ้งต่อแรงงานข้ามชาติ สิทธิที่แรงงานพึงจะได้รับในภาษาของตน และดำเนินการจัดทำกลไกที่จะช่วยตอบคำถามและข้อข้องใจต่างๆ ของแรงงาน

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่จำนวนมากประเทศหนึ่งของโลก และมีสหภาพยุโรปเป็นตลาดและมีเป้าหมายที่สำคัญ ในปี 2014 มีการส่งเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่มาสู่ยุโรปเป็นปริมาณกว่า 207,000 ตัน ประเทศสวีเดนได้ทำการนำเข้าเนื้อไก่จากประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1990 รายงานดังกล่าวเป็นครั้งที่สองที่มีการรายงานด้านการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างทารุณในประเทศไทย สทอ.อต. คาดว่ารายงาน Trapped in the kitchen of the world จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์กสิกรรมจากประเทศไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรปและประเทศที่ให้ความสำคัญต่อด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะแสดงท่าทีที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่นทำการตั้งคณะทำงานเพื่อทำการตรวจสอบ ดำเนินการผลักดันให้มีการยกระดับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ทั้งการควบคุมความเป็นอยู่ สวัสดิการ และสัญญาการจ้างงาน โดยให้โอกาสภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและ NGO ต่างๆ มามีส่วนร่วมในการผลักดันด้วย

[1] รายงานโดย หนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือพิมพ์ The Standard วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: