Single Market Strategy ของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำเสนอกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ Single Market ที่จะส่งผลให้เกิดตลาด Single Market ในสหภาพยุโรปที่มีความเป็นธรรม ให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและกิจการ ต่างๆ ตลาด Single Market นับเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ สำคัญของสหภาพยุโรปที่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล การบริการ สินค้า และเงินทุนภายในกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมี GDP รวมกันถึง 14 ล้านล้านยูโร) จุดประสงค์หลักของตลาด Single Market คือ 1) สร้างโครงสร้างทางกฎหมายที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายของการบริการอย่างเสรี เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 2) กำจัดอุปสรรคในการค้าภายในสหภาพยุโรปและขัดขวางการสร้างอุปสรรคขึ้นใหม่ 3) ผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อกิจการและผู้บริโภค บนพื้นฐานของความโปร่งใส ความเรียบง่าย ความชัดเจนและความคงเส้นคงวาของข้อบังคับต่างๆ

อย่างไรก็ตามผล ประโยชน์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเสมอไป โดยอาจเป็นเพราะกฎเกณฑ์ของ Single Market ไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่ถูกนำไปปฏิบัติ หรือถูกกฎเกณฑ์ข้ออื่นๆ ทับซ้อนอยู่ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ดำเนินการกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อยกระดับ Single Market ของสหภาพยุโรปใน ข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มต่อไปนี้

ผู้บริโภค – คณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดมาตรการที่ปกป้องผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้า หรือการบริการในประเทศสมาชิกอื่น จากราคาที่มีความแตกต่าง ข้อกำหนดในการค้า และการจัดส่งต่างๆ นอกเสียจากว่าจะมีจุดประสงค์และเหตุผลที่ถูกต้องและยอมรับได้
SMEs และ start-ups ต่างๆ – คณะกรรมาธิการจะพยายามผลัดดันให้การเข้าถึงแหล่งทุนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ลดอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท ร่วมทั้งทำให้กฎและข้อบังคับต่างๆ เช่น VAT regulation การจดทะเบียนนวัตกรรม และกฎหมายล้มละลายสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมผ่านการจดทะเบียนนวัตกรรม Unitary Patent
Innovative service – คณะกรรมาธิการจะทำการพัฒนาเป้าหมายของสหภาพยุโรปเพื่อการสร้าง collaborative economy ซึ่งเป็นแบบแผนของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ โดยจะพิจารณาถึงข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
Professionals – คณะกรรมาธิการยุโรปจะทำการเพิ่มโอกาสสำหรับกิจการและบริษัทต่างๆ ในการทำการค้าข้ามพรมแดน โดยเริ่มจากการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ

กลยุทธ์ที่คณะกรรมาธิการนำเสนอมีทั้งหมด 9 ข้อโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน

ประเภทที่ 1 การสร้างโอกาสเพื่อผู้บริโภคและกิจการ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา collaborative economy หรือ sharing economy อย่างสมดุล

Collaborative economy หรือ sharing economy เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านรูปแบบการให้บริการ on-demand service และการใช้ assets ชั่วคราว รูปแบบดังกล่าวนำไปสู่ราคาที่ต่ำลงในขณะที่มีตัวเลือกสินค้าเพิ่มสูงขึ้น สภาพตลาดดังกล่าวเหมาะกับการริเริ่มบริษัท start-up นวัตกรรมต่างๆ แต่กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับรูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าว

คณะกรรมาธิการยุโรปมุ่งจัดทำข้อแนะนำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ทั้ง Service Directive, E-Commerce Directive และกฎหมายผู้บริโภคต่างๆ เช่น Unfair Contract Terms Directive เพื่อกำจัดช่องว่างที่กีดกันการดำเนินการเศรษฐกิจดังกล่าว โดยตั้งเป้าให้มีการประกาศ European agenda ในด้านดังกล่าวภายในปีค.ศ. 2016

กลยุทธ์ที่ 2 ช่วยเหลือให้ SMEs และ Start-ups เติบโต

คณะกรรมาธิการมุ่งเน้นช่วยเหลือ SMEs และ Start-ups ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงิน ผ่านมาตรการ EU funding instruments, Investment Plan และ Capital Market Union และช่วยในการเข้าใจกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ทั้งในตลาดภายในของสหภาพยุโรปเองและตลาดภายนอก ปรับปรุงข้อบังคับต่างๆ และมุ่งสร้างสหภาพยุโรปให้เป็นตลาดที่ดึงดูดนักสร้างนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการเรื่อง VAT action Plan, Legislative imitative ด้านกฎหมายล้มละลาย และ Start-up imitative ภายในปี 2016 และดำเนินการด้าน Digital Technology initiatives ภายในปี 2017

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างตลาดที่ไม่มีพรมแดนให้กับภาคการบริการ

แม้ว่าภาคการบริการมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงถึง 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป แต่การให้บริการข้ามพรมแดนยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก รวมทั้งการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิต่างๆ ยังเป็นอุปสรรคในการให้บริการและการหางานขามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิก
คณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดทำ Service Passport และช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการยกระดับข้อบังคับในวิชาชีพ และจะทำการตรวจสอบการพัฒนาของตลาดการให้บริการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเสาะหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2016 จะจัดทำแนวทางการพัฒนาสำหรับประเทศสมาชิก ทำการวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับประเทศสมาชิกในการตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ข้อปฏิบัติด้านกฎหมายในการลดกำแพงการให้บริการธุรกิจและการโยธา และข้อปฏิบัติด้านกฎหมายในการจัดทำ Service Passport ในภาคส่วนที่มีความสำคัญของเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 4 ลดข้อจำกัดของภาคการค้าปลีก

จำนวนการจ้างงานของภาคการค้าปลีกในตลาดแรงงานของสหภาพยุโรปนั้นสูง คิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 8 ของการจ้างงานทั้งหมด อย่างไรก็ตามประสิทธิผลของภาคส่วนดังกล่าวนั้นไม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีข้อจำกัดในการร้องขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการวางผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมาธิการจะทำมาตรฐาน Best practices ที่จะช่วยให้ภาครัฐของประเทศสมาชิกสามารถระบุจุดที่ต้องมีการแก้ไขต่างๆ และยกระดับการให้บริการของตนได้ โดยตั้งเป้าเริ่มดำเนินการดังกล่าวภายในปีค.ศ. 2017
กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันการเลือกให้บริการต่อผู้บริโภค หรือเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการ

ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป Article 20 (Service Directive) ผู้ให้บริการไม่สามารถเลือกให้บริการหรือให้บริการในอัตราที่แตกต่างต่อผู้บริโภค บนพื้นฐานของเชื้อชาติหรือสถานะที่แตกต่างได้
คณะกรรมาธิการจะทำดำเนินการเพื่อให้ไม่มีการกีดกันทั้งด้านการให้บริการและการซื้อบริการเกิดขึ้น โดยจะมุ่งผลักดันผ่านนโยบาย Digital Single Market ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความเสมอภาคในตลาด Single Market โดยจะดำเนินการผ่านด้านกฎหมายและด้านการบังคับใช้ (enforcement) คณะกรรมาธิการตั้งเป้าหมายในการดำเนินการดังกล่าวไว้ในปี ค.ศ. 2016

ประเภทที่ 2 การส่งเสริม Modernisation และนวัตกรรมต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 6 Modernising ระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรป

มาตรฐานมีส่วนช่วยในการยกระดับความปลอดภัย นวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน (interoperability) และมีความสำคัญในการสร้างตลาด Single Market Standard ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีความหลากหลายตั้งแต่ มาตรฐานหมวกนิรภัย หน้ากากสุขภาพหรือลิฟต์ต่างๆ ความหลากหลายของตลาดในสหภาพยุโรป และบทบาทของ Information and Communication Technology (ICT) ที่เพิ่มสูงขึ้นสร้างความท้าทายในการวางมาตรฐานสินค้าเป็นอย่างมาก
คณะกรรมาธิการยุโรปจะร่วมกันพัฒนามาตรฐานให้มีความทันสมัยมากขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม European Standardisation Organisation SME ต่างๆ และภาคส่วนที่ให้ความสนใจ โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มดำเนินการภายในปีค.ศ. 2016

กลยุทธ์ที่ 7 – การจัดซื้อของภาครัฐที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

การจัดซื้อของภาครัฐมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 19 ของ GDP ของสหภาพยุโรป หรือ มากกว่า 2.3 ล้านล้านยูโรต่อปี กฎหมายของสหภาพยุโรปได้กำหนดให้กฎหมายในด้านดังกล่าวมีความสอดคล้องกันภายในเดือนเมษายนค.ศ. 2016 (ภายในเดือนตุลาคมปี 2018 ในกรณีของ e-procurement) นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตั้งเป้าหมายให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อของโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยสมัครใจ ภายในปีค.ศ. 2017 และภายในปี 2017-2018 ให้เริ่มโครงการส่งเสริมให้มีการจัดซื้อของรัฐที่ดีขึ้นผ่าน contract registers

กลยุทธ์ที่ 8 – รวบรวมและจัดการโครงสร้างด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การป้องกันทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สหภาพยุโรปต้องมีโครงสร้างในด้านดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพหากต้องการที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการดำเนินการ Unitary Patent และ trademark reform โครงสร้างด้านทรัพย์สินทางปัญญายังไม่มีประสิทธิภาพดี คณะกรรมาธิการจะมุ่งผลักดัน Unitary Patent อย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายในปีค.ศ. 2016-2017 และยกระดับโครงสร้างด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันสมัย รวมทั้งมาตรการที่จะช่วยสนับสนุน SMEs
ประเภทที่ 3 Ensuring practical delivery
กลยุทธ์ที่ 9 การสร้างวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามและการบังคับใช้เพื่อสนับสนุน Single Market ด้านการให้บริการและสินค้า

คณะกรรมาธิการจะทำงานกับประเทศสมาชิกเพื่อสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และสร้างข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการเก็บข้อมูลที่จำเป็น ที่จะช่วยสนับสนุนในด้านดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายในการนำเสนอรายละเอียดการให้ข้อมูลต่อตลาดและการเก็บข้อมูล การวางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการแจ้งภายใต้ Directive 2015/1535 และ Action Plan เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงหลักการต่างๆ ภายในปี 2016 และมุ่งกำหนดข้อบังคับต่างๆ ที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรปเข้ามาในตลาดภายในปี 2016-2017 และภายในปี 2017จะทำการทบทวน Mutual Recognition Regulation และทำการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับติดตาม Single Market legislation

ที่มา

Deeper and fairer Single Market boosts opportunities for citizens and business

 A deeper and fairer Single Market fact_sheet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s