สหภาพยุโรปต้อนรับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาติ

ที่ประชุมสุดยอดของสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์กได้ทำการรับวาระเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal) เป้าหมายดังกล่าวมีขอบเขตการดำเนินการถึงปี ค.ศ. 2030 และมีทั้งหมด 17 หัวข้อ รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 169 ตัวชี้วัด

สหภาพยุโรปได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว ผ่านการดำเนินการของสหภาพยุโรปเองและนโยบายการต่างประเทศของตน สหภาพยุโรปได้ร่วมกับนานาประเทศและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว ตลอดมา

เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวได้รวมเอาผลการประชุมของสหประชาชาติด้านการเงินของการพัฒนานานาชาติ (Addis Ababa Action Agenda) ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรมในด้านการเงิน เช่น การใช้ทรัพยากรในประเทศ การสนับสนุนด้านการเงินจากด้านเอกชน และความช่วยเหลือจากองค์กร Official Development Assistance (ODA)

 

17 เป้าหมาย SDG – เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 เป้าหมายและ 169 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งสามมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ) มุ่งแก้ปัญหา ในด้านต่างๆ ของโลก เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน ความมั่นคงทางสุขภาพ การบริโภคอย่างยั่งยืน การผลิต การเติบโตของการจ้างงาน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งความสงบสุขและความเท่าเทียมของสังคม และการเข้าถึงสถาบันด้านความยุติธรรม

ที่มา http://ec.europa.eu/news/2015/09/20150925_en.htm

รายละเอียดเพิ่มเติม http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5712_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5709_en.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: