สรุปการประชุม Vienna Energy Forum 2015

การประชุม Vienna Energy Forum (VEF) ได้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ณ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,600 คน โดยมีผู้แทน ระดับนายกรัฐมนตรี รองนายก ข้าราชการระดับสูง คณะทูตถาวร ตัวแทนของกลุ่มภูมิภาค ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ภาคเอกชนเข้าร่วม การประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยองค์การ UNIDO กระทรวงการต่างประเทศของออสเตรีย ศูนย์วิจัย International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Austrian Development Agency (ADA) และ United Nations Secretary-General’s Sustainable Energy For All (SE4All) Initiative

หัวข้อของการประชุมคือ Sustainable Energy for Inclusive Development โดยมุ่งเน้นในหัวข้อผลประโยชน์ของพลังงานที่มีความยั่งยืนภายใต้บริบทของ post-2015 development agenda และ climate change มีการนำเสนอ best practise จากแต่ละประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการด้านพลังงาน และการเสวนาด้านแนวทางการพัฒนาและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทของ การประชุม post-2015 development agenda ที่กรุงนิวยอร์ก การประชุม United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC  Conference of the Parties (COP 21) ที่กรุงปารีส

รูป แบบของการประชุมมีทั้ง high-level panel discussions และ parallel sessions ที่เสวนาในด้าน Energy Efficiency, Public-private Partnerships (PPPs), Sustainable Transport, และแนวทางการการลงทุนเพื่อดำเนินการในด้านดังกล่าว

นอก จากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการด้านพลังงานยั่งยืนในด้านต่างๆ การประชุม Energy Leaders’ Voices การให้ความรู้ด้าน Climate Change การพบปะ networking ในหัวข้อ Women for Sustainable Energy, การสรุปผลการดำเนินการโครงการ Clean Energy Ministerial และยังมีการเปิดตัวรายงานด้านพลังงานที่น่าสนใจเช่น SE4All Global Tracking Framework,  Global Green Growth Report และ Renewables 2015 Global Status Report

Take away messages หลักๆ ของการประชุม Vienna Energy Forum ครั้งนี้มีดังนี้

  1. การประชุมเสนอให้มีการรับ Sustainable Development Goal (SDG) หมายเลข 7 (Access to sustainable energy) และ หมายเลข 9 (Sustainable industrialisation) ข้อเสนอดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการขยายผล (scaling up) การดำเนินการเพื่อความสำเร็จของการพัฒนาหลังปี 2015
  2. ในการประชุมครั้งนี้มีการเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อม (climate action) และ การพัฒนา (action on SDGs) และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเชื่อมโยงผ่านการประชุมระดับนานาชาติในปี 2015 ที่จะมาถึง
  3. สองในสามของศักยภาพในการประหยัดพลังงานได้ นั้นจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน
  4. ที่ประชุมเน้นความสำคัญของการขยายผล (scaling up) การดำเนินการและการลงทุนเช่นในระดับเมือง และในภาคที่มีความสำคัญเช่น ภาคอุตสาหกรรม คมนาคม พลังงานและที่อยู่อาศัย
  5. ที่ประชุมกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่าง พลังงาน คมนาคม อาหาร น้ำดื่ม และสุขภาพ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการอย่างบูรณการ
  6. ที่ประชุมกล่าวถึงความสำคัญของ synergy ระหว่างเป้าหมาย 3 ข้อของ SE4All ที่ตั้งไว้สำหรับปี  2030: 1) ensure universal energy access 2) double the global rate of improvement in energy efficiency และ 3) double the share of renewable energy
  7. ความเชื่อมโยงด้านกฎหมายและ synergy ระหว่างการดำเนินการระดับชาติและระดับ subnational ซึ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการระดับภูมิภาค เช่น การตั้งศูนย์ดำเนินการระดับภูมิภาคที่จะมาดำเนินการด้านพลังงานทดแทนและ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความเชื่อมต่อเชิงนโยบาย การดำเนินการเพื่อลดค่าดำเนินการ (transaction costs) และการโปรโมตการขยายผลการดำเนินการ
  8. การให้อำนาจ (empowerment) สตรีมีความสำคัญเป็นอย่างมากและสอดคล้องกับการผลักดันด้านพลังงานยั่งยืน สตรีสามารถเป็นผู้ผลักดันในด้านดังกล่าวและเป็นตัวแปรที่สำคัญในการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืน

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: