ประชาสัมพันธ์การประชุม ทุนวิจัย EURAXESS Links ASEAN ที่กรุงเทพ 25-26มิถุนายน 2558

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) ได้จัดส่งหนังสือและเอกสารแนบเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุม EURAXESS Links ASEAN ในหัวข้อ “Advancing your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Southeast Asia” เพื่อเผยแพร่

การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-26มิถุนายน 2558 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพื่อเติมได้ในเอกสารแนบ

ELA Mobility Event

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: