รายงานผลประโยชน์ของการค้าและการลงทุนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (TTIP) ต่อ SMEs

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปทำการเผยแพร่รายงานผลประโยชน์ของ TTIP ต่อ SMEs เมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา รายงานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า SMEs ในสหภาพยุโรปมีบทบาทที่สำคัญในการค้า TTIP โดยเห็นได้จากสัดส่วนการส่งออกจากสหภาพยุโรปที่มาจาก SMEs ที่สูงถึงร้อยละ 28 ของการส่งออกโดยตรงจากสหภาพฯ ไปสหรัฐฯทั้งหมด และได้ชี้ถึงรายละเอียดใน TTIP ที่จะช่วยส่งผลประโยชน์ให้กับ  SMEs ในสหภาพยุโรปด้วย

รายงานดังกล่าวแสดงผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านความท้าท้ายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญเมื่อทำการส่งออกไปสู่ประเทศอเมริกาที่ทางคณะกรรมาธิการฯ ไดัจัดทำในปีค.ศ. 2014  นอกจากนี้ยังได้ใช้ข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดเพื่อทำการพิจารณาระดับการส่งออกจาก SMEs ของสหภาพยุโรปไปสู่สหรัฐฯ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้สึกกังวลต่อความท้าทายในปฏิบัติตามข้อบังคับเชิงเทคนิคและข้อบังคับทั่วไป ในบางกรณีผู้ประกอบการกล่าวว่าถูกกฎหมายกีดกันในการเข้าแข่งขันในตลาด การเข้าร่วมการประมูลต่างๆ และการเข้าถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตน โดยเฉพาะในส่วนของ SMEs ที่เป็นผู้ผลิต มีการกล่าวถึงปัญหาเฉพาะของในภาคส่วนนั้นๆ เช่น ภาคส่วนอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์กสิกรรม สิ่งทอ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส่วนในภาคบริการนั้น การจำกัดการเคลื่อนย้ายถิ่นของบุคลากร เป็นปัญหาที่ได้รับการกล่าวถึงที่สุด

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ข้อตกลง TTIP จะนำเสนอต่อผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป เพื่อให้การเข้าถึงตลาดสหรัฐเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ และ สร้างผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในทั้งสองฝั่งทะเล Atlantic

“ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าดังกล่าว (TTIP) มากที่สุด ในกรณีที่ non-tariff barrier และข้อบังคับต่างๆ ซึ่ง EU Single Market ในปัจจุบันเองก็ทำการดำเนินการด้านดังกล่าวอยู่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะดำเนินการในรูปแบบเดียวกันกับ TTIP” นาง Elżbieta Bieńkowska ผู้รับผิดชอบด้าน Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs ได้กล่าวไว้

รายงานฉบับเต็มสามารถรับชมได้ที่นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: