รายงาน SME สหภาพยุโรปประจำปี 2013/2014

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำรายงานสถานการณ์ของ SME ในสหภาพยุโรปทุกๆ ปี โดยรายงานประจำปี 2013/2014 นับเป็นรายงานฉบับที่ 5 ที่ได้จัดทำติดต่อกัน รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของ SME ในแต่ละประเทศสมาชิกทั้ง 28 ประเทศ ซึ่งแม้จะเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วงและต่อเนื่อง แต่ก็มีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการสนับสนุน SME โดยคณะกรรมาธิการยุโรปผ่านมาตรการ Small Business Act (SBA) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008

SMEs เป็นกระดูกสันหลังของ EU

รายงานได้สรุปว่าในปี 2013 กิจการ SMEs ในกลุ่มประเทศสมาชิก EU28 มีมูลค่าถึง 21.6 ล้านยูโรและทำการจ้างงานกว่า 88.8 ล้านตำแหน่งสร้างมูลค่าเพิ่ม (added value) กว่า 3,666 ล้านล้าน (trillion) ยูโรคิดเป็นสัดส่วนกิจการถึงร้อยละ 99 หรือ 2 ใน 3 ตำแหน่งงานสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึงร้อยละ 58 ของมูลค่าในสหภาพยุโรปทั้งหมด

มีการฟื้นตัวที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก

กิจการ SME ของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัวตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ยังมีการเจริญเติบโตที่ช้าอยู่ ในปี 2013 สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มของกิจการ SME อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 1.5 ในปี 2012 และร้อยละ 4.2 ในปี 2011) นอกจากนี้ยังมีการลดลงของจำนวนกิจการ (ลดลงร้อยละ 0.9) และจำนวนการจ้างงาน (ลดลงร้อยละ 0.5)

การชะลดตัวดังกล่าวเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่แม้จะเป็นไปในทางบวกแต่อย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังมีการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งหากเศรษฐกิจมหาภาคของสหภาพยุโรปสามารถหลุดออกจากวิกฤติแล้วปัจจัยที่กล่าวถึงเหล่านี้ก็น่าจะดีขึ้น

ภายในสหภาพยุโรปเองก็มีความแตกต่างในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ข้อมูลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 8 ประเทศในกลุ่มสหภาพที่ระดับการจ้างงานและการเพิ่มมูลค่าของกิจการ SME กลับไปที่ระดับก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ (ได้แก่ สหราชอาณาจักร , ลักเซมเบิร์ก , ออสเตรีย, เบลเยียม , สวีเดน , มอลตา , ฝรั่งเศส, และเยอรมนี)

 

Clipboard01

แต่ละภาค SMEs ก็มีการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน

ภาคส่วนของ SMEs ที่สำคัญที่สุดของสหภาพยุโรปคือ ภาคการค้าขายปลีกซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุด ถัดมาคือภาคการผลิต ภาคการก่อสร้าง ภาควิทยาศาสตร์และเทคนิค และภาคที่พักและอาหาร ซึ่งทั้งห้าภาคหลักนี้รวมกันเป็นสัดส่วนกว่า 4 ใน 5 ของกิจการ SME ใน EU28

ในช่วงปี 2008 ถึง 2013 ที่ผ่านมา ภาคส่วนธุรกิจ การค้าปลีก และภาคอื่นๆ นั้นมีแนวโน้มการเติบโตด้านมูลค่าเพิ่มที่ดี ในขณะที่ภาคก่อสร้างนั้นยังถดถอย ภาคส่วนดังกล่าวมีการหดตัวด้านมูลค่าเพิ่มกว่าร้อยละ 22 จำนวนการจ้างงานลดลงกว่าร้อยละ 18 และจำนวนกิจการที่ปิดตัวลงกว่าร้อยละ 10 ในช่วง 6 ปี

ภาคส่วนการผลิตก็เช่นกัน มีการลดลงด้านการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง อัตราการจ้างงานในปี 2013 ยังต่ำกว่าปี 2008 ถึงร้อยละ 10

Clipboard02

จำนวน micro SMEs เพิ่มสูงขึ้น

การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่ามีจำนวน micro SMEs เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 0.3) ในขณะที่จำนวนกิจการขนาดเล็กและกลางมีสัดส่วนที่ต่ำลง (ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนั้นมาจากกิจการขนาดกลาง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7) และกิจการขนาด micro (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5)

การวิจัยยังพบว่า SME ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ตลาดภายในประเทศหรือตลาดที่อยู่ในประเทศใกล้เคียง แม้ว่าการส่งออกจะมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินการก็ตาม ซึ่งสหภาพยุโรปเองก็พยายามที่จะผลักดันให้ SME ของตนยกระดับและมุ่งผลักดันการส่งออกให้สูงขึ้น

อนาคตที่สดใส?

รายงานดังกล่าวได้ประเมินว่าในปี 2014-2015 จะมีการเติบโตของมูลค่าเพิ่มจาก SME ที่เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 2.8 ในปี 2014 และร้อยละ 3.4 ในปี 2015) โดยมีอัตราการจ้างงาน (เพิ่มขึ้น 740,000 ตำแหน่ง) และจำนวนกิจการ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38) ที่เพิ่มสูงขึ้นภายในปี 2015

สหภาพยุโรปได้วางแนวทางการผลักดันการคาดการณ์ดังกล่าว ผ่าน Small Business Act’s (SBA) ซึ่งตั้งอยู่บนห้าพื้นฐานด้วยกัน คือ การธุรการที่รวดเร็ว (Responsive administration), การเข้าถึงแหล่งการเงิน (access to finance), การเข้าถึงตลาดในระดับนานาชาติ (access to market/internationalisation), การค้า (entrepreneurship), and ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม (skills & innovation) ซึ่งแนวทางการดำเนินการนั้นคาดว่าจะเป็นไปในรูปแบบการลดค่าดำเนินการต่างๆ ยกระดับความสำคัญของ SME ในระดับนโยบาย สนับสนุนการตั้งตลาดหุ้น SMEs ช่วยเหลือการเข้าสู่ตลาด digital และการให้ความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจต่อนักเรียนและนักศึกษา

 

ที่มารายงาน SME ประจำปี 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: