กฎหมายและคำนิยามที่เกี่ยวกับ SME ในสหภาพยุโรป

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันกิจการขนาดเล็กและกลางในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการได้ตรากฎหมายที่กำหนดคำนิยาม SME (small and medium-sized enterprises) ไว้ใน EU recommendation 2003/361 โดยได้เสนอปัจจัยที่จะกำหนดว่าบริษัทอยู่ในหมวด SME ทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ 1) จำนวนลูกจ้างหรือคนทำงานในบริษัท (number of employees) และ 2) ผลประกอบการ (turnover) หรือ 3) งบดุลรวม (balance sheet total) ของบริษัท

คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเพดานจำนวนลูกจ้าง และผลประกอบการสำหรับ SMEs แต่ละขนาดไว้ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2005 แทนประกาศเดิมปีค.ศ. 1996) ดังตารางที่ 1

Clipboard01

ตารางที่ 1 กำหนดเพดานจำนวนลูกจ้างและผลประกอบการ SMEs Europe*

*ใช้กับบริษัทส่วนบุคคลเท่านั้น (individual firms only) บริษัทที่อยู่ในเครือหรือกลุ่มธุรกิจอาจจะต้องรวมเอาจำนวนลูกจ้างและผล ประกอบการของบริษัทอื่นๆ ในเครือด้วย จาก The new SME definition – User guide and model declaration

ค่าเพดานดังกล่าวมีผลบังคับในประเทศสมาชิกทั้งหมด และในกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยธนาคาร European Investment Bank (EIB) และ กองทุน European Investment Fund (EIF) รวมทั้งการจัดทำสถิติต่างๆ การดำเนินการด้านนโยบายต่างๆ ของสหภาพยุโรปที่สนับสนุน SMEs เช่น กองทุนต่างๆ Structural fund, Framework Programme for research and development โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งโครงการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านต่างๆ

หลังจากได้ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว คณะกรรมาธิการก็ได้จัดทำการประเมินผลและการติดตามผลการนำเอาคำนิยามไปปปฏิบัติใช้ และได้ทำการสรุปผลไว้ในรูปแบบรายงานติดตามผลการดำเนินการตามคำแนะนำ 2 ฉบับ

ต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้ทำการเผยแพร่รายงาน The new SME definition – User guide and model delaration ซึ่งอธิบายถึงรายละเอียดคำนิยามของ SMEs ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2005  ตัวอย่างรูปแบบบริษัทต่างๆ ทั้ง Partnership และ บริษัทในเครือ และตัวอย่างเอกสารการแสดงฐานะ SMEs สำหรับบริษัทส่วนบุคคล

ล่าสุดคณะกรรมาธิการได้จัดทำรายงานการศึกษาผลการดำเนินการและการบังคับใช้นิยาม SMEs อีกครั้งในปีค.ศ. 2012 ในชื่อรายงาน Evaluation of the SME Definition รายงานดังกล่าวได้ผลโดยสรุปว่าไม่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนิยาม SMEs ในปัจจุบัน โดยอาจจะต้องมีการปรับเพดานมูลค่าต่างๆ ตามระดับเงินเฟ้อ ผลิตภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายงบดุลต่างๆ ในลำดับต่อไป

รายงานดังกล่าวได้แนะนำให้มีการเพิ่มความชัดเจนในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบบางประเภทที่ระบุไว้ในเอกสาร SME Definition User Guide และให้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในทุกภาษาของสหภาพยุโรปต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: