แนวทางการส่งเสริม SMEs ของสหภาพยุโรป

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs เป็นหัวใจของเศรษฐกิจยุโรป SMEs คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99 ของกิจการทั้งหมด มีการจ้างงานเพิ่มในภาคส่วน SMEs เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนงานที่เกิดขึ้นใหม่ และคิดเป็นสองในสามของการจ้างงานในภาคเอกชนในสหภาพยุโรปทั้งหมด

คณะกรรมาธิการยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของ SMEs ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรม การสร้างงาน และการบูรณาการทางสังคมในสหภาพยุโรป จึงได้จัดมาตรการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุน SMEs มาตรการเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทด้วยกันได้แก่

1.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ (business friendly environment.)
การดำเนินการหลักของคณะกรรมาธิการในด้านนี้ ได้แก่การตรากฎหมาย Small Business Act for Europe (SBA) ที่กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SME สำหรับสหภาพยุโรป และประเทศในสหภาพยุโรป พระราชบัญญัติ SBA นี้ส่งเสริมแนวคิด “Think Small First” หรือการริเริ่มธุรกิจในรูปแบบเล็กก่อน และส่งเสริมแนวคิดการสร้างกิจการและการเป็นผู้ประกอบการในหมู่ประชาชน

2. การส่งเสริมผู้ประกอบการ (promoting entrepreneurship)
คณะกรรมาธิการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านแผนดำเนินการ Entrepreneurship Action Plan สนับสนุนการให้ความรู้ผู้ประกอบการ และเครื่องมือต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการริเริ่มกิจการ

3. ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ และการยกระดับให้เป็นสากล (SME internationalisation)
คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทำธุรกิจและการทำการค้าข้ามพรมแดน ทั้งในสหภาพยุโรปและภายนอกสหภาพยุโรป

4. อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงิน (access to finance)
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับองค์กรขนาดเล็กจำนวนมาก คณะกรรมาธิการได้มุ่งดำเนินการพัฒนาสภาแวดล้อมทางการเงินสำหรับ SMEs และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังได้ตรา Late Payment Directive ซึ่งช่วยสร้างสิทธิในการชำระเงินให้ตรงเวลา

5. ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรม (competitiveness and innovation )
การส่งเสริมการแข่งขันและนวัตกรรม เป็นประเด็นสำคัญในนโยบายของสหภาพยุโรปในด้านอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME

6. สร้างเครือข่ายสนับสนุนและการให้ข้อมูลสำหรับ SMEs (support networks )
คณะกรรมาธิการยุโรปได้สร้างแหล่งข้อมูลออนไลท์และฐานข้อมูลต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินการของผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป อาทิเช่น

  • Your Europe Business Portal ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในการทำธุรกิจในยุโรปและการบริการแบบ Interactive ที่จะช่วยผู้ประกอบการขยายธุรกิจของตนเองในต่างแดน
  • Enterprise Europe Network เพื่อช่วย SMEs และผู้ประกอบการเข้าถีงข้อมูลการตลาด ข้ามพ้นอุปสรรคทางกฎหมาย และหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ
  • SME Internationalisation ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับตลาดนอกสหภาพยุโรปและช่วยส่งเสริมกิจกรรมของผู้ประกอบการเหล่านี้
  • Access to Finance แหล่งข้อมูลด้านการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: