รายงานสถิติ แนวโน้มและทิศทางเกษตรอินทรีย์ 2015

สหภาพยุโรปถือเป็นหนึ่งในสามตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งของโลก ซึ่งเมื่อรวมเอาตลาดของสหภาพยุโรปเข้ากับอีกสามตลาดใหญ่คือ อเมริกา ฝรั่งเศสและแคนาดาแล้วจะได้สัดส่วนของตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกถึงร้อยละ 95 เลยทีเดียว

สถาบันวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์ FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) และ สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM ได้จัดทำรายงานสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอินทรีย์ประจำปี 2015 โดยได้ทำการเปิดตัวรายงานดังกล่าว ณ งานแสดงนิทรรศการอาหารและงานบริการอินทรีย์ชั้นนำของโลกซึ่งได้ทำการจัดที่เมือง เนือร์นแบร์ก (Nuremburg) ประเทศเยอรมนี รายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้

 • จำนวนประเทศที่มีข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ 170 ประเทศ (ค.ศ. 2013)
 • พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 43.1 ล้านเฮกเตอร์ (2013) [11 ล้านเฮกเตอร์ ในปี ค.ศ. 1999]
  • ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุด (17.2 ล้านเฮกเตอร์ – 2013) รองลงมาคือ อาเจนติน่า (3.2 ล้านเฮกเตอร์) และ สหรัฐ (2.2 ล้านเฮกเตอร์ – ข้อมูลปี 2011)
 • เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมดในโลก มี 11 ประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากกว่าร้อยละ 10 (นำโดย ฝรั่งเศส ร้อยละ 36.3 ลิกเตนสไตน์ ร้อยละ 31 และ ออสเตรียร้อยละ 19.5)
 • มีเกษตรกรอินทรีย์ 2 ล้านคน (2013) โดยประมาณ 3 ใน 4 อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา [1.9 ล้านคน ในปี 2012 และ 1.8 ล้านคน ในปี 2011]
  • มีเกษตรกรอินทรีย์ในประเทศอินเดียมากที่สุด (650,000 คน) ตามด้วย ยูกาดา (189,610 คน) และแม็กซิโก 169,703 คน
 • ตลาดเกษตรอินทรีย์ 72 ล้าน US Dollar (2013) [15.2 ล้าน US Dollar ในปี 1999]
  • สหรัฐเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด (27.5 ล้าน US dollar) รองลงมาคือ เยอรมนี (8.6 ล้าน US dollar) และ ฝรั่งเศส (5 ล้าน US dollar)
 • การซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต่อคนต่อปี โดยเฉลี่ย 10 USdollar (ปี 2013)
  • สวิส (238 US dollar) เดนมารค์ (184 US dollar) และ ฝรั่งเศส (178 US dollar)

 

 

 

 

Clipboard02

พื้นที่เกษตรอินทรีย์

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีกิจกรรมและ landmark event ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป EU-Industry Review ได้ทำการรวบรวมและสรุปเนื้อหาของกิจกรรมเหล่านี้ดังต่อไปนี้

 • สหภาพยุโรปได้ทำการปรับเปลี่ยน Common Agricultural Policy (CAP) หรือนโยบายกสิกรรมของสหภาพยุโรป ให้เปิดกว้างต่อการยอมรับข้อดีต่างๆ ของเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เช่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่ำ คุณภาพของสินค้าที่สูง
 • ในปี 2005 สหภาพยุโรปได้จัดตั้งมาตรการที่ป้องกันสหภาพยุโรปจาก พืชพันธุ์ GMO โดยการไม่ยอมรับเมล็ตพันธุ์ที่มี trace ของ GMO
 • NGO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการต่อต้าน EU ECO-Label สำหรับอาหารจนทำให้เกิดการยกเลิกการติดฉลากดังกล่าวไปในปี 2012 เพราะระบบการติดตราฉลากดังกล่าวมีความซับซ้อนสำหรับผู้บริโภคจนเกินไป
 • มีการจัดตั้งสถาบันวิจัย TP Organics ในปี 2007 ซึ่งเป็นพื้นที่ในการทำวิจัยด้านอินทรีย์
 • มีการออกข้อบังคับ EU Organic Regulation (EC) No. 834/2007 ยอมรับให้มาตรฐานประเภท private standard ด้านเกษตรอินทรีย์สามารถใช้ต่อไปได้ และมีการดำเนินการทบทวนข้อบังคับดังกล่าว
 • มีการจัดประชุม European Organic Congress โดยครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 8) ได้มีการจัดประชุมที่ประเทศ Lithuania เมื่อเดือนกันยายน 2014
 • คณะกรรมาธิการยุโรปจัดตั้ง European Organic Action Plan และมีการผลักดันการสร้างวิศัยทัศน์ European Organic Vision 2030 โดย IFOAM EU
 • รัฐสภายุโรปลงมติที่จะเปิดทางให้พืชจีเอ็มเข้ามาในสหภาพยุโรปได้

ในภาพรวมแนวโน้มเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างที่จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี มีการเติบโตของตลาดที่มั่นคงและต่อเนื่อง ประเทศไทยซึ่งมีนโยบายในการเป็นครัวโลกจึงน่าให้ความสนใจกับตลาดอินทรีย์ เพราะแม้จะเป็นตลาดที่ในปัจจุบันมีขนาดที่เล็ก แต่ก็มีมูลค่าเป็นสัดส่วนที่สูงและเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อที่สูง สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงในการผลักดันเกษตรอินทรีย์คือการสนับสนุนผู้ผลิตรายเล็ก (ระดับ SME) และการออกนโยบายที่จำกัดการใช้และปลูกพืช GMO หรือพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งอาจให้ผลผลิตปริมาณที่สูงแต่มีมูลค่าที่ต่ำและสวนทางกับหลักการของพืชอินทรีย์อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ทิศทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวอาจขัดต่อผลประโยชน์ของนายห้างและบริษัทขนาดใหญ่ การผลักดันเกษตรอินทรีย์จึงไม่ใช่เป็นแค่การช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมแขนงหนึ่ง แต่เป็นถึงวาระแห่งชาติเพราะเกี่ยวข้องกับทิศทางการกสิกรรมของประเทศในระยะยาว

รายงานฉบับเต็ม the World of organic agriculture 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: