เศรษฐกิจสีเขียว ระบบเศรษฐกิจทางเลือกของสหภาพยุโรป

วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป ส่งให้มีความสนใจต่อหลักการเศรษฐกิจสีเขียวในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น เพราะมองว่าน่าจะเป็นเศรษฐกิจแนวทางเลือก ที่การเติบโตของเศรษฐกิจไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคทรัพยากรที่ต้องเพิ่มสูงเหมือนเศรษฐกิจแนวทางสามัญ

เศรษฐกิจสีเขียว วิสัยทัศน์การพัฒนาแนวใหม่

เศรษฐกิจในรูปสามัญให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะแหล่งทรัพยากร และแหล่งกำจัดขยะ (source and sink) ในปัจจุบันพบว่าแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของสังคมดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งนวัฒกรรมใหม่ๆ ช่วยให้สังคมสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่อย่างมีส่วนร่วมรวมทั้งรักษาระบบสิ่งแวดล้อม

โดยหลักแล้ว สิ่งที่ท้าทายการนำเศรษฐกิจสีเขียวมาเป็นหลักดำเนินการมีสามข้อด้วยกัน 1) การหาทางเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องเพิ่มการใช้ทรัพยากรและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม กล่าวคือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร แม้ว่าประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถรับประกันว่าจะนำมาซึ่งการลดการใช้ทรัพยากรลง แต่ก็เป็นการลงผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยลง 2) การมุ่งเพิ่มความเข้มแข็ง (resilience) ของระบบนิเวศ ซึ่งเป็นตัวกำหนดสถานะ ทิศทาง และจุด Limit ของการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังจะต้องคำนึงถึงหัวข้อที่สาม 3) คุณภาพชีวิต ที่มีแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านลบที่เราได้รับจากการเสือมลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยปกติจะไม่ได้รับการแสดงไว้ในมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Clipboard01

วิสัยทัศน์สู่แนวปฎิบัติ

จะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ได้กล่าวถึงไม่ได้กำหนดแนวปฎิบัติที่ชัดเจน นักวางแผนและนโยบายจึงจะต้องเข้าใจถึงหลักการดังกล่าวอย่างถ่องแท้ และดำเนินการตามหลักการ ‘Bellagio principles on assessing sustainable development’ (IISD, 1997), ในการนำเอาวิสัยทัศน์เชิงนโยบายมาปรับให้เป็นเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น

ในสหภาพยุโรปมีการนำเอาแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ซึ่งในบางประเภทสหภาพยุโรปได้วางเป้าหมายเชิงนโยบายไปจนถึงปี 2050

ที่มา Towards a green economy in Europe 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: