การควบคุมมาตรฐานสินค้าและการให้บริการในสหภาพยุโรป

สินค้าและการให้บริการที่มีจำนวนมากมายในสหภาพยุโรปนั้นทำให้การจัดตั้งมาตรฐานควบคุมสินค้าและการให้บริการเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง การจัดตั้งมาตรฐานเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ การยกระดับความปลอดภัย และการเพิ่มคุณภาพ

การจัดตั้งมาตรฐานสำหรับตลาดภายในของสหภาพยุโรป (Internal Market European Standard) ยังมีส่วนช่วยในการลดอุปสรรคทางการค้าที่มาจากมาตรฐานที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิก มาตรฐานกลางที่ได้รับการปรับให้สอดคล้องกันนี้ทำให้บริษัทในสหภาพยุโรปสามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม และสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตลาด

การตรามาตรฐานกลางของยุโรปนี้ยังส่งผลพลอยได้อื่นๆอีกด้วย อาทิเช่น การผลักดันการสร้างนวัฒกรรมและสินค้าใหม่ๆ เพราะในมุมมองหนึ่ง มาตรฐานกลางเปรียบเหมือนข้อบังคับที่ผู้ประกอบการต่างๆจะต้องปฎิบัติตาม การตั้งมาตรฐานหรือข้อบังคับที่ท้าทาย (เช่นการตั้งอัตราการใช้พลังงานของเครื่องไฟฟ้าที่ต่ำ) เปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องทำการค้นคว้า และทำการวิจัยเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้า นอกจากนี้แล้วการตั้งมาตรฐานยังช่วยเพิ่มระดับความแข่งขัน (competitiveness) ระหว่างกิจการต่างๆ ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มความ compatibility ของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย การสร้างมาตรฐานเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนการวางรากฐานที่แข็งแรงของการพัฒนา อุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปและการฟื้นฟู (renaissance) ของภาคอุตสาหกรรมในยุโรป

ระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรป (The European Standardisation System)

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ทำการตั้งมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการเป็นจำนวนหลายพันกว่ามาตรฐาน ภายใต้กรอบกฎหมาย Regulation on European Standardisation ที่ได้รับการบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2013 การดำเนินการในการสร้างมาตรฐานอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้สหภาพยุโรปมีความเป็นเลิศในด้านดังกล่าว มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรปและหน่วยงานด้านมาตรฐานอื่นๆในระดับนานาชาติ ซึ่งความเชื่อมโยงนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนากฎหมายและนโยบายของสหภาพยุโรปในทางอ้อมเช่นกัน

การพัฒนามาตรฐานของสหภาพยุโรปนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เป็นหลัก คณะกรรมาธิการยุโรปทำการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยของสหภาพยุโรปเอง ภายใต้ชื่อว่า Joint Research Centre (in-house science service) และได้จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยในด้านต่างๆ ตั้งแต่การสังเกตการณ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร และมาตรการป้องกันความปลอดภัยในด้านต่างๆ  ผลที่ได้จากงานวิจัยเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่นำมาใช้พัฒนา อนุมัต์และดำเนินการมาตรฐานต่างๆ ที่ถูกตั้งขึ้น

ที่ผ่านมาศูนย์ Joint Research Centre นี้ได้ทำงานวิจัยที่่ช่วยสนับสนุนการตั้งมาตรฐานต่างๆ ของสหภาพยุโรปและโลกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน Clean Transport และพลังงานทดแทน ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้มีส่วนช่วยผลักดันการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ศูนย์ทดสอบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (European Solar Test Installation Laboratory – ESTI) ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้า และระยะอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์วิจัย Vehicle Emissions Laboratory (VELA) ได้ทำการทดสอบปริมาณก๊าซ CO2 ที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะประเภทและขนาดต่างๆ ผลที่ของงานวิจัยดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างขั้นตอนการตั้งมาตรฐาน และข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การตั้งกฎหมายด้านยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง (Euro Standards) คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังทำการกำหนดมาตรฐานที่จะช่วยให้การดำเนินการร่วมกันระกว่าง Smart grids และยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า โดยทำงานร่วมกับห้องปฎิบัติการของประเทศสหรัฐฯ

ในขณะนี้คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในเรื่อง “Patents and Standards” (สิทธิบัตรและมาตรฐาน) จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2015 มาตรฐานหลายมาตรฐานในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการคุ้มครองแบบสิทธิบัตร ซึ่งรูปแบบของการคุ้มครองนี้ได้รับการพัฒนาโดยรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆในสหภาพยุโรป เพื่อให้การพัฒนานี้เป็นไปอย่างรอบด้านและโปร่งใส คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรูปแบบการคุ้มครองนี้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อกฎระเบียบปัจจุบันและการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลมาตรฐานการจดสิทธิบัตร และการพัฒนากรอบข้อบังคับนี้ในอนาคต

ที่มาของข่าว:  Standards help businesses and protect consumers – World Standards Day

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: