โครงการของ European Service Innovation Centre #3 High Level Group on Business Services

High Level Group on Business Services (HLG) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม 2013 โดยมีจุดประสงค์หลักในการสร้างแรงผลักดันการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านธุรกิจ (Business Services) และเพื่อช่วยเหลือผู้ร่างนโยบายในการเข้าใจถึงความท้าทายในภาคส่วนดังกล่าว

กลุ่ม HLG ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มหลักที่จะสร้างผลกระทบต่อการให้บริการทางด้านธุรกิจในสหภาพยุโรป อาทิเช่น digital revolution, incorporate products and services และ open innovation with customer engagement นอกจากนั้นแล้วกลุ่ม HLG ยังทำการวินิจฉัยอุปสรรคในการเจริญเติบโตของการให้บริการด้านธุรกิจของยุโรป เช่นอุปสรรคทางด้านการทำธุรการต่างๆ โครงสร้างประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนทักษะและความเชี่ยวชาญ ข้อบกพร่องในการจัดซื้อ เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์กลุ่ม HLG ได้เสนอนโยบายต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจำนวนหกนโยบายด้วยกัน

  1. นโยบาย Europe 2020 – ความสำคัญของบริการธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของบริการธุรกิจในโครงการ Horizon 2020
  2. การฉวยโอกาสในระดับนานาชาติ – ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อบริการธุรกิจในการต่อรองการค้าระดับนานาชาติเพื่อ ที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบกิจการในสหภาพยุโรป
  3. การสร้างความเป็นเอกภาพของตลาดเพื่อการให้บริการธุรกิจ – ควรจะผลักดันด้านกฎหมายและข้อบังคับที่จะนำมาซึ่งโครงสร้างด้านกฎหมายเดียว กันในหมู่ประเทศสมาชิก นำเสนอนโยบายที่จะยกระดับโครงสร้างด้านข้อบังคับและมาตรฐานของการให้บริการธุรกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขข้อบังคับที่ยุ่งยากและซับซ้อน ยกเลิกโครงสร้างภาษีและการประกันต่างๆที่ขัดขวางการค้าข้ามพรมแดน
  4. โฟกัสที่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการนำข้อบังคับด้านการจัดซื้อจัดจ้างใหม่มาใช้ โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ได้ ประโยชน์ต่อสังคม คุณภาพและนวัฒกรรมมากกว่าเพียงแค่ระดับราคาที่ต่ำ อีกทั้งผลักดันให้ SMEs มีส่วนร่วมในการประมูลงาน
  5. สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการธุรกิจ – ผลักดันโครงการแนวหน้าที่จะรวบรวมเอาภาคการผลิตและการให้บริการจากทั่วสหภาพ ยุโรปมารวมกันเพื่อสร้างพื้นที่การแชร์ข้อมูล ที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ บริการธุรกิจ ทำการผลักดันร่วมกับประเทศสมาชิกในการสร้าง Open data หรือข้อมูลสาธารณะ
  6. การพัฒนาและยกระดับทักษะของแรงงาน – ให้ความสำคัญต่อการให้บริการทางธุรกิจเป็นพิเศษในการดำเนินนโยบาย European Skills Strategy เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างทักษะด้านเทคโนโลยี การค้า และการทำธุรกิจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม HLG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: