โครงการของ European Service Innovation Centre #2 European Cluster Observatory

ศูนย์ European Cluster Observatory เป็นแหล่งข้อมูลด้านสถิติ การวิเคราะห์และการสร้างแผนที่ (mapping) ของ cluster และนโยบายที่เกี่ยวกับ cluster ในยุโรป โดยศูนย์นี้มุ่งให้บริการต่อประชาชนชาวยุโรป ผู้มีหน้าที่ร่างนโยบายในระดับต่างๆ (ระดับสหภาพยุโรป ระดับชาติ ภูมิภาคและท้องที่)อีกทั้ง ผู้จัดการศูนย์ cluster ต่างๆ

จุดประสงค์ของศูนย์นี้คือการโปรโมตและพัฒนา cluster ที่มีคุณภาพระดับโลกในสหภาพยุโรป โดยทำการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมสาขาใหม่ๆ (emerging industries) และช่วยเหลือให้ SMEs สามารถเข้าถึง cluster เหล่านี้และกิจกรรมในระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้แล้วศูนย์นี้ยังมุ่งให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการออกแบบความ เชี่ยวชาญของตนเอง (smart specialisation) และนโยบายของแต่ละ cluster ที่จะช่วยเหลือด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเฉพาะของบริษัทที่อยู่ใน cluster กล่าวได้ว่าการวิเคราะห์สถิติและคำชี้นำของศูนย์นี้สามารถนำไปใช้ควบคู่กับ การบริการของ Smart Specialisation Platform ที่ช่วยเหลือในการวางนโยบายการวิจัยเพื่อการวางแผนนวัฒกรรมระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) บริการหลักของศูนย์นี้ได้แก่

  • การจัดทำ European Cluster Panorama or cluster mapping ทุกๆ 6 เดือน
  • การจัดทำรายงานแนวโน้มของ European Cluster
  • การทำ regional Eco-system scoreboard ที่ช่วยในการชี้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านระบบนิเวศของแต่ละภูมิภาคและประเทศ
  • ทำการทดสอบ European Stress Test for Cluster Policy
  • การแสดงตัวอย่างการใช้นโยบาย modern cluster policy
  • การจัดพื้นที่การประชุมระหว่าง cluster policy-makers และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ European Cluster Observatory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: