สหภาพยุโรปมุ่งยกระดับ Mobility ของแรงงานให้สูงขึ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ (2013-2020) สัดส่วนประชากรที่อยู่ในช่วงอายุทำงาน (15-64ปี) จะลดลงถึง 7.5 ล้านคน แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงานต่างชาติของสหภาพยุโรป และการยกระดับ mobility ของแรงงาน (ความยินยอมในการเปลี่ยนงานหรือย้ายถิ่นฐานเพื่องาน) เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป รายงานของ OECD ที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ ได้ไฮไลท์ว่า mobility ของกลุ่มแรงงานเป็นตัวแปรหลักในการท้าทายความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่จะมา ถึงนี้ นอกจากนี้การลดความแตกต่างระหว่างเพศและการผลักดันให้จำนวนประชากรที่อยู่ในช่วงอายุใช้แรงงานให้เข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น ก็เป็นมาตรการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาประชากรสูงอายุอีกด้วย

การสำรวจความคิดเห็นของบริษัทในสหภาพยุโรป แสดงให้เห็นว่ากว่าร้อยละ 40 ของบริษัทในสหภาพยุโรปประสบปัญหาในการหาแรงงานที่มีฝีมือ และในสิบปีต่อจากนี้คาดว่าจะมีการขาดแคลนแรงงานในบางกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มความสามารถระดับกลางและบน OECD ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหานี้โดยนโยบายสามข้อด้วยกัน

  1. ยกระดับ mobility ของแรงงานในสหภาพยุโรป เพื่อให้มีการไหลเวียนของความเชี่ยวชาญและความสามารถไปสู่จุดที่มีความต้องการ
  2. ยกระดับความกลมเกลียว (integration) ของผู้ย้ายถิ่นฐานจากนอกสหภาพยุโรปเพื่อการใช้ประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้อย่างชาญฉลาด (smarter use)
  3. ดึงดูดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญจากนอกสหภาพยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในสหภาพยุโรป

นอกจากนี้รายงานของ OECD ยังได้เน้นว่าการลดอุปสรรคในการย้ายงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับคู่งานและแรงงาน การเทียบระดับความรู้ และการฝึกอบรมด้านภาษา นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้แรงงานย้ายถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้

สหภาพยุโรปได้เริ่มทำการกำจัด และลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้แล้ว รวมทั้งการจัดตั้งข้อบังคับและกฎต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทำเวปไซด์ช่วยการจัดหางานผ่าน EURES นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้เสนอแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานใน Annual Economic policy recommendation ซึ่งเป็นรายงานประจำปีให้กับประเทศสมาชิกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: